Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 1/2021/22

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 12 kwietnia, 2021

I. W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz dalszą koniecznością utrzymywania dystansu społecznego zarząd koła podjął decyzję w sprawie odstąpienia od organizacji czynów łowieckich w terminach z góry ustalonych.

 • Biorąc jednakże pod uwagę teść uchwały WZ nr 6/2016 z dnia 15 maja 2016 roku, osoby zainteresowane indywidualnym wykonaniem określonych prac gospodarczo-porządkowych – po wcześniejszym ustaleniu ich zakresu z łowczym lub podłowczym koła – nadal będą miały taką możliwość, przy zastosowaniu przelicznika: 1 dzień gospodarczy=80 zł.
 • Jednocześnie informuję, że możliwość odpracowania dniówek będzie możliwa wyłącznie do końca czerwca br.

II. Informuję, że Wojewoda Podlaski rozporządzeniem nr 1/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. wprowadził nakaz odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego poprzez :

 • przeprowadzenie na terenie województwa podlaskiego w terminie do 31 grudnia 2021 r. odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 4017 dzików, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia;
 • niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc ich przetrzymywania, wskazanych przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii;
 • zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do utylizacji;
 • zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przekazanie ich do utylizacji wraz z przynależnymi patrochami;
 • niezwłoczne zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć dzików.
 • Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
 • Wobec faktu, że zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w obwodach dzierżawionych przez nasze koło zaplanowano znaczną ilość dzików do odstrzału / obw. 181 – 79 szt., obw. 252 – 8szt. / zwracam się do kolegów z apelem o zwiększoną aktywność łowiecką celem realizacji nakazu.
 • Proszę także o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Poniżej obowiązujące wytyczne.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

 • Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad bioasekuracji nadal obowiązują, m.in. w zakresie patroszenia dzików w strefach niebieskiej oraz czerwonej, które powinno być wykonywane przy chłodni, w miejscu oznaczonym jako miejsce patroszenia.
 • W przypadku potrzeby uzupełnienia indywidualnego wyposażenia w zakresie „ Zestawu do biasekuracji przeciw ASF” proszę o niezwłoczny kontakt z łowczym bądź innym członkiem zarządu koła.
 • Na adresy e-mail przesyłam obowiązujące wzory dokumentów epizootycznych, które muszą być wypełnione przez myśliwego dokonującego odstrzału sanitarnego.
 • W trakcie penetracji łowisk proszę także o realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu martwych dzików, stosując się do nw. wytycznych:

-jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

-powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

-zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

III W związku z obowiązkiem corocznego przystrzelania broni informuję, że myśliwym realizującym odstrzał indywidualny, może zostać on zablokowany, jeśli nie przedłożą stosownego zaświadczenia łowczemu koła. Oś do przystrzeliwania broni kulowej na strzelnicy ZO PZŁ w Białymstoku czynna jest we wtorek od godz. 12.00 do zmierzchu oraz w sobotę w godz. 9-14.00. Opłata wynosi 20 zł za jedną jednostkę broni.

IV. Polowanie indywidualne na rogacze rozpoczynamy zgodnie z kalendarzem łowieckim, tj. od 11 maja. Życzę kolegom selekcjonerom emocjonujących wyjazdów i medalowych trofeów.

V. Wobec pojawiających się wątpliwości w zakresie prawidłowości dokonywania zapisów na polowanie indywidualne w obw. 181 przez myśliwych decydujących się na tzw. „ zasiadkę” przy poletku zaporowym założonym w Rewirze Nowy Majdan oraz przy pasach zaporowych założonych w rewirach : Za Piekarami i Saniukowicza, wyjaśniam co następuje:

Jako obowiązującą zasadę należy przyjąć, że:

 • myśliwy winien zarejestrować się na polowanie indywidualne w rewirze Stary Majdan, jeżeli zamierza polować z ambony położonej w granicach tegoż rewiru, mając jednocześnie na uwadze fakt, że poletko zaporowe przylegające do Traktu Napoleońskiego, znajduje się w granicach rewiru Nowy Majdan,
 • myśliwy winien zarejestrować się na polowanie indywidualne w rewirze Saniukowicza, jeżeli zamierza polować z ambony położonej w granicach tegoż rewiru, mając jednocześnie na uwadze fakt, że pas zaporowy przylegający bezpośrednio do głównej drogi przebiegającej przez obwód, znajduje się w granicach rewiru Za Piekarami,
 • myśliwy winien zarejestrować się na polowanie indywidualne w rewirze Długi Zrąb, jeżeli zamierza polować z ambony położonej w granicach tegoż rewiru, mając jednocześnie na uwadze fakt, że pas zaporowy przylegający bezpośrednio do głównej drogi przebiegającej przez obwód, znajduje się w granicach rewiru Saniukowicza.
 • W przypadku dodatkowych wyjaśnień proszę o kontakt z łowczym koła.

VI. W dniu 11 kwietnia br. zarząd koła podjął uchwałę nr 4/2021/2022 o przyjęciu w poczet członków koła kol. Artura Deszczyńskiego.

Kolega Artur jest członkiem PZŁ od 1987 roku i aktualnie jest członkiem Koła Łowieckiego ,,Zając” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Koła Łowieckiego ,,Trop” w Białymstoku. Pochodzi z rodziny mającej długie tradycje myśliwskie. Już jako kilkuletni chłopiec pod bacznym okiem ojca uczył się łowiectwa, kultury i etyki myśliwskiej. Równie chętnie jak w polowaniach brał także udział w pracach gospodarczych, w trakcie których uczył się budowy urządzeń łowieckich oraz poznawał inne tajniki sztuki łowieckiej. Wśród najbliższej rodziny w szeregi PZŁ wstąpili także brat i szwagier wraz z synami. To koleżeński i etyczny myśliwy, mający poczucie obowiązku i dbałości o pozytywny wizerunek organizacji.

VII. Mając na uwadze zakończony sezon łowiecki 2020/2021, niezwykle trudny, determinowany nakazami i zakazami związanymi z pandemią koronawirusa, chciałbym gorąco podziękować wszystkim myśliwym, którzy w jego trakcie angażowali się w realizację planu pozyskania oraz wykazywali stałą gotowość do wykonywania prac gospodarczo-porządkowych oraz innych zadań pojawiających się „ad hoc”. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Tomek K.

Komunikat Zarządu Koła 5/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 9 października, 2020

I. W związku ze zbliżającym się terminem „Polowania Hubertowskiego” / 7.11.2020 roku, Krasny Las / proszę o potwierdzenie udziału w biesiadzie myśliwskiej w terminie do 25 października br. / meilowo lub telefonicznie – łowczy koła /.

Jednocześnie przypominam, że osoba, która potwierdzi udział w spotkaniu a ostatecznie nie weźmie w nim udziału, zostanie obciążona opłatą konsumpcyjną.

II. Informuję, że na konkretne polowanie zbiorowe można się zapisać wykorzystując elektroniczną książkę ewidencji polowań. Po zalogowaniu się do aplikacji, należy w menu otworzyć zakładkę „ Polowania zbiorowe”, następnie wybrać termin polowania i po wyświetleniu szczegółów zapisać się na zbiorówkę.

Mając na uwadze dotychczasowe zasady w przedmiocie kwestii organizacyjno-technicznych dotyczących polowań zbiorowych, tj. (…) że myśliwy zainteresowany udziałem w polowaniu zbiorowym, zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnictwa prowadzącemu bądź łowczemu na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem zbiorówki, to dokonanie zapisu przy wykorzystaniu EKEP, także należy uczynić z zachowaniem wyżej wymienionego terminu.

III. Ponownie zwracam się do kolegów z apelem, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru. Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

W innym przypadku, każdą nieuzasadnioną zwłokę należy uznać za wysoce nieetyczną !!!

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 4/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 12 sierpnia, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej „ Zielona” / m. Karakule. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

– w związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę o potwierdzenie obecności w terminie do dnia 28 sierpnia br. / telefonicznie lub meilowo /.

2. Konieczności uregulowania zobowiązań finansowych na rzecz koła w terminie do dnia 31 sierpnia br. W tej sprawie proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Czarkiem Sołowiejem.

3. Organizacji przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku wspólnie z RDLP w Białymstoku Pielgrzymki Leśników i Myśliwych.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej – Wasilków Św. Woda. Szczegóły na stronie internetowej ZO PZŁ w Białymstoku i w komunikacie ZK nr 4/2020/21 – przesłanym drogą meilową.

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.