Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Szkody łowieckie w uprawach rolnych

Opublikowane przez w 23 sierpnia, 2012

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148, 695, 875 /

Rozdział 9. Szkody łowieckie

Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do

wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

2. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości

odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła

szkoda.

3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie

wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do

dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę

oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym

dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.

6. Szacowanie szkody składa się z:

1) oględzin;

2) szacowania ostatecznego.

7. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych

przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i

została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się

wyłącznie szacowania ostatecznego.

8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub

przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje

dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.

Art. 46a. 1. Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj, stan i jakość uprawy;

3) obszar całej uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

2. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia

otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, dzierżawca albo

zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów

rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na

miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania

wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

4. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu

łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i

informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;

3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin, o których mowa w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

5. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść

zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się

informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

6. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

dla każdego członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2.

Art. 46b. (uchylony)

Art. 46c. 1. Podczas szacowania ostatecznego ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego;

3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;

4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;

5) obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego

płodu rolnego;

6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;

7) plon z 1 ha;

8) wysokość odszkodowania.

2. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed

dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w art. 46

ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo

posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę

obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym

sprzętem.

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo

zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów

rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na

miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania

powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46

ust. 7 – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust.

3.

5. Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo

zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności

następujące dane i informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;

3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego, o których mowa

w ust. 1;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.

6. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, mają prawo wnieść

zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się

informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

7. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

dla każdego członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2.

8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu

łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania

ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Art. 46d. 1. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie

których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego

przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi

się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4

albo art. 46c ust. 5.

2. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania

ostatecznego. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwy ze względu na

miejsce wystąpienia szkód lub jego przedstawiciel.

3. Oględzin lub szacowania ostatecznego, o których mowa w ust. 2, dokonuje się

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o którym

mowa w ust. 1.

4. W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, o których mowa w ust. 2, mają

prawo brać udział członkowie zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2.

5. Na pisemny wniosek członka zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2, w

oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, o których mowa w ust. 2, może również

brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby

rolniczej.

6. O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy Państwowego

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawiadamia:

1) członków zespołu, o którym mowa w art. 46 ust. 2,

2) jeżeli został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 5, przedstawiciela

właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej

– nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

7. Niestawiennictwo osób, o których mowa w ust. 6, nie wstrzymuje dokonania

oględzin lub szacowania ostatecznego.

8. Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół,

który zawiera w szczególności dane określone w art. 46a ust. 4 lub art. 46c ust. 5 z

wyłączeniem informacji o wysokości odszkodowania.

9. W przypadku gdy został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 5, do

protokołu załącza się opinię przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce

wystąpienia szkody izby rolniczej na temat oszacowania szkody.

Art. 46e. 1. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód ustala wysokość odszkodowania,

w drodze decyzji, biorąc w szczególności pod uwagę ustalenia zawarte w protokołach,

o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8. Opinia przedstawiciela

izby rolniczej, o której mowa w art. 46d ust. 9, nie jest wiążąca.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia

otrzymania protokołów, o których mowa w ust. 1, i jest ostateczna.

3. Wypłata odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, następuje ze środków

dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od

dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1.

4. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone

szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, a także dzierżawca albo zarządca obwodu

łowieckiego niezadowolony z decyzji, o której mowa w ust. 1, może, w terminie trzech

miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu

na miejsce wystąpienia szkody.

Art. 46f. W przypadku gdy obwód łowiecki, na terenie którego wystąpiła szkoda,

o której mowa w art. 46 ust. 1, został wyłączony z wydzierżawiania i przekazany w

zarząd nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

właściwym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46d i art. 46e

jest dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Art. 46g. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje

szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;

2) przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46d ust. 5;

3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Art. 47. 1. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni,

zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów

łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46.

2. (uchylony)

Art. 48. Odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako

deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich

sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin

w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3)5) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili

zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń

lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar

uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce,

w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad

agrotechnicznych;

7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w

odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył

oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust.

1 – do dnia następującego po dniu:

a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte

albo

b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo

minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca

obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania

polowania albo

5) Utracił moc z dniem 14 maja 2019 r. w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody

na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie

dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie

niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, na podstawie wyroku Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16 (Dz. U. poz. 897).

c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania

polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego

albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Art. 49. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1,

2) szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód, o

których mowa w art. 46 ust. 1,

3) szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody, o

których mowa w art. 46 ust. 1,

4) wzory protokołów, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust.

8

– mając na względzie specyfikę poszczególnych upraw rolnych oraz konieczność

uwzględnienia w szacowaniu szkody obszaru uszkodzonej uprawy, a także strat

ilościowych i jakościowych powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia

uprawy lub płodów rolnych, oraz kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego

sposobu szacowania szkód na terenie całego kraju.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może być określony szczegółowy

tryb postępowania w sprawie oględzin i szacowania ostatecznego szkód, o których

mowa w art. 46 ust. 1, oraz ustalenia wysokości odszkodowania za te szkody, w tym

sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego

szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1.

Art. 49a. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie lub przepisach wydanych

na jej podstawie, do postępowania prowadzonego przez nadleśniczego lub dyrektora

regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w

sprawie ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy Państwowe, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego

Lasy Państwowe lub ich przedstawiciel podlega wyłączeniu od udziału w

postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, jeżeli jest członkiem

koła łowieckiego będącego dzierżawcą obwodu łowieckiego, którego dotyczy to

postępowanie.

3. Do wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 24 § 3 i 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się

odpowiednio.

Art. 50. 1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust.

1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

1a. (uchylony)

1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o

których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów

łowieckich.

2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:

1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;

2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów

łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu

państwa.

3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd

województwa ze środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują

przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.