Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 5/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 25 czerwca, 2018
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1. W związku ze zbliżającym się okresem dojrzewania zbóż oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do minimalizacji szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną, Zarząd Koła zwraca się z prośbą o intensyfikację polowań na dziki w obwodzie 252 oraz 181w szczególności na obrzeżach: Ciasne, Sobolewo.

2. Zarząd Koła informuje, że w związku z nowym ogniskiem ASF w Szczytach-Nowodworach zmianie uległy granice stref, w tym między innymi w obw. 252, na terenie gm. Bielsk Podlaski – miejscowości: Nałogi, Stołowacz, Jacewicze i Husaki, z żółtej na czerwoną.

– Wobec powyższego, dziki pozyskane w obw. 252, ale wyłącznie ze „strefy czerwonej” / rewiry położone w granicach ww. miejscowości / należy dostarczać do Podlaskiego Przedsiębiorstwa Mięsnego / W. Konończuk /, ul. Dojnowska 61/1.

– Koszt związany z zabezpieczeniem w chłodni dostarczonego dzika, wg stawki obowiązującej wszystkie koła, wynosi 123 zł brutto. Zważywszy jednak na to, że koło zrefunduje myśliwemu 50 % wyżej wymienionej kwoty oraz mając na uwadze fakt, że uwzględnia ona badanie próbki pod kątem włośnicy/trychinozy oraz oskórowanie dzika, końcowa kwota jaką poniesie myśliwy będzie zbliżona do tej, którą ponosi w przypadku korzystania z          „ Chłodni w Podsupraślu”.

– Jednocześnie informuję, że w przypadku dzików pozyskanych w obw. 181, alternatywnie do „ Chłodni w Podsupraślu”, można je dostarczać również do PPM / W. Konończuk / na wyżej opisanych zasadach.

3. Zarząd Koła przypomina także o obowiązku przestrzegania przez myśliwych poniższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!!

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.