Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 9/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 18 października, 2019
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. W dniu 15 października 2019 roku ukazało się rozporządzenie nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego.

Określa ono obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt ASF w gospodarstwie położonym w miejscowości Zawyki jako obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska choroby oraz obszar zagrożony – 7 km poza ww. obszar.

Z treści rozporządzenia wynika, że prawie cały obwód 252 znalazł w obszarze zapowietrzonym – Samułki Duże i Samułki Małe oraz w obszarze zagrożenia – Jacewicze, Husaki, Łyse, Strabla, Mulawicze, Olszanica, Warpechy Nowe, Łapcie, Mieszuki, Pulsze, Warpechy Stare.

Wobec faktu, że na wyżej wskazanych obszarach między innymi zakazuje się organizowania polowań zbiorowych, informuję że realizacja zaplanowanych „ zbiorówek” w sezonie łowieckim 2019/2020 zostaje wstrzymana.

Poniżej pełny tekst rozporządzenia.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. a i lit. b, pkt 4, 7, 8d , 8f i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w miejscowości Zawyki, gmina Suraż, powiat białostocki jako: 1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, obejmujący miejscowości: a) na terenie powiatu białostockiego w gminie Suraż: Zawyki, Zawyki Ferma, Średzińskie, b) na terenie powiatu bielskiego w gminie Wyszki: Samułki Duże, Samułki Małe; 2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości: a) na terenie powiatu białostockiego: – w gminie Poświętne: Pietkowo, Gabrysin, Turek, – w gminie Łapy: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, – w gminie Suraż: Końcowizna, Suraż, Kowale, Rynki, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Ostasze, Lesznia, Doktorce, – w gminie Turośń Kościelna: Borowskie Żaki, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, Borowskie Skórki, Borowskie Michały, Borowski Gziki, Dołki, Chodory, Czaczki Wielkie, – w gminie Juchnowiec Kościelny: Hołówki Małe, Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Baranki, Bogdanki, Dorożki, Kożany, Czerewki, Zaleskie, b) na terenie powiatu bielskiego: – w gminie Bielsk Podlaski: Plutycze, Jacewicze, Husaki, – w gminie Wyszki: Łyse, Strabla, Mulawicze, Olszanica, Warpechy Nowe, Łapcie, Mieszuki, Pulsze, Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Łubice, Wyszki, Filipy, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy, Ignatki, Osówka, Godzieby.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się: 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw; 2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym; 4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych; 5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta; 7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się: 1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) pasz, d) nawozów naturalnych, e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne; 5) umieszczenie na drogach wylotowych z miejscowości, w której stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, a także w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku mat dezynfekcyjnych nawilżonych wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym; 6) pozostawienie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się: 1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii; 2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym; 3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się: 1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: a) zwierząt, b) tusz, c) środków żywienia zwierząt, d) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby; 2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Białostockiemu, Staroście Bielskiemu, Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Policji w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Suraża, Burmistrzowi Łap, Burmistrzowi Bielska Podlaskiego, wójtom gmin: Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny.

§ 8. Burmistrz Suraża i Wójt gminy Wyszki oznaczą obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 3 pkt 4. Burmistrz Bielska Podlaskiego, Burmistrz Łap oraz wójtowie gmin: Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Bielsku Podlaskim. § 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Suraż, Łapy, Bielsk Podlaski, Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

II. W związku z „ Polowaniem Hubertowskim”, które odbędzie się w obw. 181 w dniu 3 listopada 2019 roku i planowaną biesiadą myśliwską, przypominam kolegom o meilowym bądź telefonicznym potwierdzeniu udziału – w terminie do dnia 27 października 2019 roku.

III. W dniu 17 października br. zarząd koła podjął uchwałę nr 4/19 o przyjęciu w poczet członków koła kolegi Marcina Aleksandra Szymczuka.

Kolega Marcin jest członkiem PZŁ od 20 czerwca 1998 roku. Jego przygoda z łowiectwem rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie. Już jako siedmioletni chłopiec uczestniczył w odłowach zajęcy. Jako niestrudzony naganiacz brał regularny udział w polowaniach zbiorowych oraz towarzyszył św. pamięci Ojcu w polowaniach indywidualnych. Obecnie pasję łowiecką realizuje będąc jednocześnie członkiem kół: Jenot w Michałowie oraz Podlasiak w Bielsku Podlaskim. Podkreślenia wymaga jego ponadprzeciętna aktywność związana ze strzelectwem myśliwskim. Aktualnie zaliczany jest to czołowych zawodników, reprezentujących na szczeblu centralnym okręg białostocki. Wielokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium i należy do wąskiej grupy strzelców posiadających „ Złoty Wawrzyn Strzelecki”.

Tomasz K. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.