Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 6/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 18 lipca, 2018
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, osobie uprawnionej do wykonywania polowania, realizującej odstrzał sanitarny zwierząt, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

2. W związku z koniecznością comiesięcznego przesyłania do Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku informacji nt. ilości myśliwych oraz ilości wykorzystanych przez nich dni urlopu w ramach przyznanego uprawnienia, proszę o bieżące informowanie o powyższym prezesa koła – w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.