Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 5/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 29 marca, 2019
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Zarząd Koła informuje, że :

1.Wyznaczył terminy czynów łowieckich w sezonie 2019/2020:

I czyn łowiecki odbędzie się 13 kwietnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. W ramach „ Wiosennych porządków” zaplanowano generalne sprzątanie domku myśliwskiego oraz posesji. Środki czystości zapewni Zarząd Koła.

W trakcie czynu zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie polegające na poszukiwaniu martwych dzików w związku z wystąpieniem przypadków ASF na terenie Nadleśnictwa Supraśl.

II czyn łowiecki odbędzie się 18 maja – obwód 252, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Samułkach Dużych 21 / ranczo kol. łowczego /, połączony z polowaniem indywidualnym na rogacza. Zaplanowano w szczególności budowę urządzeń łowieckich oraz naprawę i konserwację już istniejących oraz inne prace wskazane przez łowczego.

III czyn łowiecki odbędzie się 15 czerwca – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano do realizacji w szczególności likwidację zniszczonych urządzeń łowieckich.

W trakcie czynu zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie polegające na poszukiwaniu martwych dzików w związku z wystąpieniem przypadków ASF na terenie Nadleśnictwa Supraśl.

IV czyn łowiecki odbędzie się 17 sierpnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Jego trakcie zaplanowano dokonanie zasiewu na użytkowanych poletkach łowieckich / zboża, rzepa, rzepak /.

W trakcie czynu zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie polegające na poszukiwaniu martwych dzików w związku z wystąpieniem przypadków ASF na terenie Nadleśnictwa Supraśl.

V czyn łowiecki odbędzie się w okresie luty-marzec 2020 r. Dokładna data oraz zakres zadań zostanie wskazany w późniejszym terminie.

Proszę o zabranie ze sobą– w miarę posiadanych możliwości – narzędzi, tj. pił spalinowych, łopat, siekier, młotków, łapek do gwoździ, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.

2.W związku z zabezpieczeniem upraw oraz łąk w obwodzie 252 przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną / w szczególności dziki / i podjęciem przez zarząd koła decyzji ws. obowiązkowych dyżurów, poniżej przedstawiam opracowany grafik. Zarząd Koła zastrzega możliwość zmiany terminów dyżurów.

Zarząd koła jednocześnie apeluje / poza obowiązkami wynikającymi z poniższego grafiku / o większą aktywność łowiecką z uwagi na fakt, że do chwili obecnej wpłynęły już 4 wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach.

We wskazanym w grafiku terminie dyżur jednocześnie pełnić będą 4 osoby / 2 pary /. Jedna z par penetruje wyłącznie rewiry: „ Haraczewo”, „Przy Torach”, „Szopa”, „Jacewicze”, natomiast druga para obowiązana jest penetrować pozostałe rewiry takie jak: Woniaczka, Niewino, Grabina, Pulsze, Mieszuki, Mulawicze, Trzcianka, Samułki, Nad Narwią oraz te wskazane przez kolegę Wincentego Oksiutę, u którego będzie znajdował się przedmiotowy grafik oraz rejestr dyżurów / adres zamieszkania: Mulawicze 54, tel. 517-842-818 /.

Przed przystąpieniem do dyżuru należy ten fakt odnotować w rejestrze. Ponadto para, która zabezpiecza rewiry: „ Haraczewo”, „Przy Torach”, „Szopa” i „Jacewicze”, obowiązana jest przed przystąpieniem do dyżuru szczegółowo zlustrować powierzchnie upraw i ocenić czy nie noszą one śladów żerowania zwierzyny / jeżeli nie noszą, to należy ten fakt również odnotować w rejestrze /. W przypadku stwierdzenia szkody niezwłocznie powiadomić łowczego lub prezesa, a następnie sporządzić dokumentację papierową / np. notatka służbowa, zawierająca szkic sytuacyjny i opis uszkodzenia uprawy / oraz fotograficzną. Będzie to konieczne do wyjaśnienia i ustalenia zakresu odpowiedzialności przez poprzednio dyżurującą parę, która ewentualnie mogła nierzetelnie realizować nałożone obowiązki.

Zaleca się aby dyżur pełniony był w godz. 20.00 – 6.00. Dopuszcza się także, w porozumieniu z kolegami umieszczonymi w grafiku, zmianę terminu dyżuru. W przypadku myśliwych nie ujętych w harmonogramie, a zainteresowanych „odstraszaniem zwierzyny”, proszę o kontakt z nw. osobami i dołączenie do wyznaczonych grup.

Zarząd Koła dopuszcza także możliwość pełnienia dyżuru przez osobę niebędącą członkiem koła, a zastępującą konkretnego myśliwego. Jednakże pełną odpowiedzialność, za szkody powstałe podczas dyżuru, ponosi myśliwy umieszczony w grafiku !!!.

Termin dyżuru

Miejsce dyżuru/ Skład osobowy 1

rewiry: „ Haraczewo” „ Przy Torach”, „ Szopa” i „ Jacewicze ”

Miejsce dyżuru/Skład osobowy 2

rewiry: pozostałe

25.04. J. Bazylczyk, A. Bura P. Świrydowicz, J. Świrydowicz
26.04. A. Siemieniako, S. Markowski W. Niewiński, A. Bura
27.04. T. Komarewski, A. Ramel J. Jurkin, P. Lebiedziński
28.04. Z. Karwowski, C. Sołowiej Cz. Zabrocki, M. Łuszyński
29.04. B. Pilcicki, J. Siemieniuk Z. Chrzanowski, P. Ortholan
30.04. A. Gołembiewski, M. Łapuć M. Kiersnowski, P. Kos
1.05. P. Naumczuk, J. Zienkiewicz J. Szajowski, R. Gebauer
2.05. Z. Zabrocki, Z. Koryszewski P. Szajowski, M. Bender
3.05. W. Oksiuta, M. Romanowski D. Krasowski, D. Sakowski
4.05. W. Niewiński, T. Jankowski, A. Siemieniako, S. Markowski
5.05. P. Świrydowicz, J. Świrydowicz J. Bazylczyk, D. Krasowski
6.05. Cz. Zabrocki, M. Łuszyński Z. Karwowski, C. Sołowiej
7.05. Z. Chrzanowski, P. Ortholan B. Pilcicki, J. Siemieniuk
8.05. J. Jurkin, P. Lebiedziński T. Komarewski, A. Ramel
9.05. P. Szajowski, M. Bender Z. Zabrocki, Z. Koryszewski
10.05. J. Szajowski, R. Gebauer P. Naumczuk, J. Zienkiewicz
11.05. M. Kiersnowski, P. Kos A. Gołembiewski, M. Łapuć
12.05. T. Jankowski, D. Sakowski W. Oksiuta, M. Romanowski

3.W dniu 9 kwietnia 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku odbędzie ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków. W sprawie dodatkowych pytań proszę o kontakt z łowczym koła kol. Józefem Bazylczykiem.

4. Zarząd koła przypomina kolegom myśliwym o konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek między innymi do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2019/2020. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

5. § 25 nowo uchwalonego Statutu PZŁ stanowi, że członkowie Zrzeszenia, należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia.

Wobec powyższego proszę kolegów, których ww. przepis dotyczy o wykonanie tego obowiązku. Drugi egzemplarz oświadczenia/deklaracji bądź kopię proszę przesłać na adres siedziby koła bądź przekazać bezpośrednio skarbnikowi.

6. Zarząd Koła Łowieckiego „BORUTA” w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła, które odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) o godz. 15.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową.

7. W związku z kolejnymi ogniskami ASF, Zarząd Koła przypomina o obowiązku przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji. Apeluje także o aktywność łowiecką w obw. 181 celem zwiększenia pozyskania dzików.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!!

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.