Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 12/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 6 grudnia, 2019
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

I. Powołując się na pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące perlustracji terenów pod kątem poszukiwań zwłok padłych dzików, informuję o wyznaczeniu terminu realizacji poszukiwań, tj.

– Obszar Poświętne, leśnictwo Strabla, obwód 252,

– Data 12.12.2019 r, godz. 8:00

– Zbiórka przy leśniczówce leśnictwa Strabla (adres gps: Pulsze 129A)

– Tel. do osoby odpowiedzialnej: +48698609825

Wobec powyższego zwracam się z prośbą do kolegów myśliwych o włączenie się w akcję poszukiwań padłych dzików. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

II. W związku z wystąpieniem nowych przypadków ASF u dzików w woj. lubuskim i dolnośląskim, Zarząd Główny PZŁ informuje o konieczności zintensyfikowania odstrzału dzików i stosowaniu – w trakcie polowania oraz pobierania próbek krwi do badania laboratoryjnego w kierunku ASFzasad bioasekuracji !

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

– Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia odstrzelone dziki nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. Na obszarze ochronnym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku,

– Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „ Miejsce patroszenia”,

– Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji,

– W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

– Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

– Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

– Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

– Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

– Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

– Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

– Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

– Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

– Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

– Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

– Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

– Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

– Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

– W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

– Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

– Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

– Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml,

– Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia,

– Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji.

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!! 

Tomasz K. Darz Bór.

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

    Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.