Koło Łowieckie Boruta

Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu 6/2016

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty 25 marca, 2016
Warning: Illegal offset type in /home/platne/koloboruta/public_html/wp-includes/sejxmhfp.php on line 277

Zarząd Koła informuje, że :

I. 5 kwietnia 2016 roku o godz. 13.30, w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 33, odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków. Proszę zatem wszystkich myśliwych selekcjonerów, którzy w sezonie łowieckim 2015/2016 dokonali odstrzału jelenia byka, o dostarczenie, w wyżej wskazanym terminie, poroża do wyceny . Każde trofeum powinno posiadać dołączoną kartkę z nazwiskiem myśliwego, nazwą koła łowieckiego, nr obwodu łowieckiego oraz datą pozyskania. W ocenie trofeum z danego koła powinien uczestniczyć łowczy koła. W przypadku niestarannej preparacji poroża, na wniosek komisji oceny, sprawy będą kierowane do rzecznika dyscyplinarnego !.

II. 16 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 odbędzie się I czyn łowiecki w sezonie 2016/2017. W ramach „ Wiosennych porządków” zaplanowano generalne sprzątanie domku myśliwskiego oraz posesji. Wobec powyższego proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, etc., niezbędnych do realizacji zadania. Środki czystości zapewni Zarząd Koła.

III. 21 maja 2016 roku o godz. 9.00 w obwodzie 252 / Strabla / odbędzie się II czyn łowiecki. Zbiórka myśliwych w Samułkach Dużych 21 / ranczo kol. łowczego /. W ramach prac gospodarczych zaplanowano w szczególności naprawę urządzeń łowieckich – proszę o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi / piły, młotki, siekiery, etc. /. Ponadto w tym dniu rozpoczyna się okres polowań na rogacze – łowczy koła będzie wydał stosowne odstrzały.

Jednocześnie przypominam, że osoby które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w I i II czynie łowieckim jak i w pozostałych, o których Zarząd Koła poinformuje odrębnym komunikatem, zobowiązane są do odpracowania „ dniówek”, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju prac do wykonania z łowczym koła, bądź – alternatywnie – wniesienia opłaty w wysokości 80 zł za jeden dzień nieobecności w zaplanowanych pracach gospodarczych – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2010 roku.

IV. 17 marca 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku , a Kołem Łowieckim „BORUTA” w Białymstoku, dotycząca odstrzału sanitarnego dzików w ilości 6 sztuk , przeprowadzonego w obwodzie 181 z uwzględnieniem procedur i ograniczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 711).

Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia odstrzelonych dzików dla celów monitoringowych związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń do chłodni :

 1. Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu, ul. Podsupraśl 12/1 – chłodnia zalecana przez Zarząd Koła

 lub,

 1. KŁ „ Leśnik” Studzianki, ul. Wasilkowska 99. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagospodarowania tusz dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego. Tusze dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego mogą zostać przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny bądź przekazane wraz z patrochami i narogami do utylizacji.

Osoby wyznaczone przez Zarząd Koła do realizacji odstrzału sanitarnego to: Józef Bazylczyk, Jerzy Jurkin, Zdzisław Karwowski, Mieczysław Kiersnowski, Tomasz Komarewski, Mieczysław Łapuć, Sławomir Markowski, Piotr Naumczuk, Andrzej Siemieniako, Jerzy Siemieniuk, Cezary Sołowiej, Jerzy Szajowski, Piotr Świrydowicz, Józef Świrydowicz, Zbigniew Zabrocki, Janusz Zienkiewicz.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia i posiadania dokumentacji potwierdzającej wykonanie odstrzału sanitarnego w postaci:

1)      dokumentu dochodzenia epizootycznego dla każdego odstrzelonego dzika / do odbioru u łowczego /,

2)      książki ewidencji wejść do łowiska i wyjść z łowiska dla osób wykonujących odstrzał sanitarny, zawierającej informacje o liczbie dzików odstrzelonych każdorazowo podczas wizyty w łowisku;

3)      zestawienia miesięcznego z liczby odstrzelonych dzików, sporządzonego według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego,

4)      w przypadku odstrzelonych dzików, których tusze poddane zostały utylizacji kopii faktur  z zakładu utylizacyjnego, które dołączone będą do zestawień miesięcznych z wykonanego odstrzału sanitarnego.

Dokument dochodzenia epizootycznego, myśliwy realizujący odstrzał zobowiązany jest dostarczyć wraz z dzikiem i pobraną próbą do badań w kierunku ASF do jednej z wyżej wskazanych chłodni.

W przypadku odstrzału sanitarnego dokonanego w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia – w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 711) strony ustalają kwotę ryczałtową wynoszącą 316 zł brutto (słownie: trzysta szesnaście złotych 00/100 brutto) za jednego dzika.

Jednocześnie dolicza się dodatkową kwotę 84 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery złote 00/100 brutto) za odstrzał dorosłej samicy dzika, przy czym  za dorosłą samicę dzika Strony umowy przyjmują samicę, w przypadku której waga tuszy po usunięciu patrochów wynosi co najmniej 30 kg.

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.04.2016 r. do dnia 20.12.2016 r. Jednakże w przypadku, gdy odstrzał dzików w ilości 6 sztuk nastąpi przed dniem 20.12.2016 r., umowa wygasa z dniem wykonania przedmiotu umowy.                                                                   

Darz Bór. Tomasz Komarewski

 

Komentowanie jest zamknięte.

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

  Wszelką korespondencję / wnioski, w tym o udostępnienie informacji publicznej, zapytania, etc. proszę kierować drogą pocztową.