Koło Łowieckie Boruta

Szkody łowieckie w uprawach rolnych

Opublikowane przez w Sierpień 23, 2012

Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych szkodę w formie pisemnej zgłasza właściciel lub posiadacz gruntu.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu szkody w uprawie:

 1. zgłoszenie szkody w uprawie (powinno zawierać:

  dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu ,lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody),rodzaj szkody ,szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu,datę powstania szkody) – wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

 2. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

3. aktualny wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem oględzin (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia składania wniosku

4. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach (w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach),

5. wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki.


Zgłoszenie szkody wraz z kompletem dokumentów należy kierować
na adres:
Koło Łowieckie „BORUTA” w Białymstoku,
15–196 Białystok, ul. T. Kantora 6

Inne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie zostanie rozpatrzone!

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Do pobrania:

 

Nasz adres

  Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

  15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

  e-mail: kontakt@koloboruta.pl

  NIP 966 05 84 035

  Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091