Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 6/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 26, 2017

I. Uprzejmie informuję, że z firmy Abhunting otrzymałem 3 komplety ubrań myśliwskich w kolorze leśny-zielony, w rozmiarach 50, 52 i 54- uszkodzony zamek kurtki, które można przymierzyć w domku myśliwskim w terminie od 28 września do 13 października. Po ustaleniu właściwego rozmiaru należy go wpisać do listy zamówienia. Istnieje także możliwość zamówienia rozmiarów: 48 i 56, 58 i 60. Jednocześnie informuję, że nie będzie możliwa opcja zakupu kompletu myśliwskiego typu snow/biały kamuflaż z uwagi na brak dostępności w ofercie sprzedaży. Proszę także o ocenę produktu oraz ewentualne uwagi, w kontekście podjęcia przemyślanej i ostatecznej decyzji związanej z planowanym zakupem, mając jednocześnie na uwadze wyjątkowo niską cenę produktu – 295  zł netto.

II. W związku rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Ministra Środowiska w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP i tym samym redukcji – do dnia 30 listopada 2017 roku – populacji dzika do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły, informuję, że zgodnie z przywołanymi wytycznymi KŁ „ Boruta” zobowiązane jest do dokonania odstrzału w następującej ilości: w obwodzie 181 – 21 szt., w obwodzie 252 – 21 szt. Wobec powyższego proszę kolegów myśliwych o właściwe zaangażowanie się w realizację przedmiotowego zadania i tym samym zwiększenie intensywności wyjazdów do łowiska.

III. Pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku a Kołem Łowieckim „ Boruta” w Białymstoku, została zawarta kolejna umowa umożliwiająca dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów w obwodzie 181 do celów monitoringowych w zakresie skuteczności stosowanych szczepień przeciwko wściekliźnie. I tak:

1.Każdy dostarczony lis musi być zapakowany oddzielnie w worek foliowy,

2.Dostarczony lis nie może mieć ran postrzałowych uniemożliwiających pobranie próbek do badań / pobiera się mózgowie, gałąź żuchwy, skrzep z serca lub płyn z klatki piersiowej /,

3.Lis powinien być dostarczony możliwie jak najszybciej po odstrzale. Nie dopuszcza się przetrzymywania zwłok w stanie zamrożonym,

4.Zleceniodawca będzie przyjmował zwłoki odstrzelonych lisów / w skórze bądź w stanie oskórowanym / w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

5.Zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy kwotę 40 zł brutto za każdego prawidłowo dostarczonego lisa,

6.Wypłata należności nastąpi przelewem po przedłożeniu rachunku lub faktury przez zleceniobiorcę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia,

7.Umowa obowiązuje od 1 października do 31 grudnia 2017 roku, a w przypadku wyczerpania limitu lisów przeznaczonych do odstrzału umowa wygasa.

Odstrzelone lisy należy dostarczać do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – ul. Zwycięstwa 26 B w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – 7.30-15.30 i kontaktować się z Panią lek. wet. Joanną Piekut – inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt / tel. 85 651 67 46 wew. 113, kom. 608 041 935 /.

Otrzymany dokument, potwierdzający przekazanie lisa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Białymstoku, należy dostarczyć skarbnikowi koła kol. Czarkowi Sołowiejowi / tel. 504 218 616 /.

IV.Przypominam, że na stronie internetowej w zakładce „ Gospodarka Łowiecka” znajdują się zaktualizowane wytyczne dotyczące jesienno-zimowego dokarmiania zwierzyny w obwodzie 181, obowiązujące od dnia 1 października 2017 roku, a także obowiązujący „ Grafik polowań zbiorowych” w sezonie 2017/2018.

V. W związku oceną stanu populacji zająca i kuropatwy metodą taksacji pasowej w obwodzie 252, zaplanowaną do realizacji – w zależności od warunków pogodowych – w terminie 8 lub 22 października – w ramach polowania zbiorowego, proszę o jak najliczniejszy udział kolegów myśliwych w tym przedsięwzięciu. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o zmianę „Rocznego planu łowieckiego” i wznowienie polowań zbiorowych na zająca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 5/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 15, 2017

I. Zarząd Koła informuje, że aktualizacji uległy rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP oraz te, za które odpowiedzialny jest Minister Środowiska. Wobec powyższego poniżej przedstawiam ich treść:

1. „ Zredukować do 30 listopada 2017 roku populację dzików do poziomu 0,1 osobnika/km2na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych / w odległości 25-35 km /. W pozostałej części kraju ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika/km2 . Redukcji populacji dzików należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej, a tam gdzie to konieczne należy przeprowadzać odstrzały sanitarne”. W przypadku zrealizowania rocznego planu łowieckiego należy wystąpić z aneksem zwiększającym pozyskanie dzików w sezonie gospodarczym 2017/2018.

2. „ Zintensyfikować poszukiwania padłych dzików na wschód od Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych, a także w obszarach nadgranicznych położonych wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą oraz wzdłuż granicy ze Słowacją i Czechami”.

Powyższe rekomendacje, w kontekście ewentualnych konsekwencji dla krajowej gospodarki w przypadku dalszego rozprzestrzeniania wirusa ASF, należy przyjąć do bezwzględnej realizacji.

II. W związku z pismem o nr. ZG.7322.14.2017.LA z dnia 11 września 2017 roku, Zarząd Koła informuje, że Nadleśnictwo Dojlidy opracowało harmonogram poszukiwań martwych dzików na obszarach leśnych – w tym w obwodzie 181 – w nw. dniach:

- 20-22 września 2017r.

- 19-21 października 2017r.

- 20-22 listopada 2017r.

Za rozprowadzenie myśliwych odpowiedzialny będzie leśniczy Mieczysław Kiersnowski / tel. 570 948 121 /. Zbiórka przy kancelarii leśnictwa Majówka o godz. 8.00. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządzone zostanie sprawozdanie wraz z listą osób w nich uczestniczących.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do kolegów myśliwych o aktywne włączenie się w realizację przedmiotowego zadania, choć zdaje sobie również sprawę z faktu, że zaplanowane działania będą się odbywały w „ dni robocze”.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Komunikat Zarządu Koła 4/2017

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 28, 2017

1. Z uwagi na brak zainteresowania udziałem w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa KŁ „ Boruta” w Białymstoku, połączonych z piknikiem myśliwskim, które zaplanowano na dzień 26 sierpnia br., Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu imprezy.

2. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja br. w sprawie zakupu ubrań myśliwskich wszystkim członkom koła oraz komunikatem nr 3/2017 w tej sprawie, informuję, że w miesiącu sierpniu/wrześniu przedsiębiorca, od którego planujemy dokonywać zakupu ubrań, będzie miał nową dostawę towaru o prawdopodobnie zupełnie innej „ rozmiarówce” niż ta zamieszczona na stronie internetowej abhunting.pl. Zatem aktualne ustalenia są następujące: z chwilą odbioru towaru przedsiębiorca prześle kołu pełną „rozmiarówkę” kompletu myśliwskiego typu mossy, o czym myśliwi zostaną powiadomieni w odrębnym komunikacie. Taka możliwość zdecydowanie usprawni przygotowanie właściwego zamówienia. Jednocześnie informuję, że na wniosek myśliwych będzie możliwy również alternatywnie zakup kompletu myśliwskiego typu snow, jeżeli będzie on dostępny w sprzedaży.

3. Zarząd Główny PZŁ ogłosił Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł „ Darz Bór – Dasz Krew”. Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. Myśliwi zainteresowani pomocą i oddaniem krwi powinni udać się do właściwego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło: „ Darz Bór – Dasz Krew”. ZG PZŁ zwraca się z serdeczną prośbą o jak najliczniejsze przyłączenie się do tej pięknej  i szlachetnej inicjatywy.

4. W wyniku przeglądu urządzeń łowieckich, znajdujących na terenie obwodu 181, Zarząd Koła poniżej wskazuje te wymagające pilnej naprawy – zgodnie z dokonanym wcześniej podziałem w zakresie konserwacji urządzeń łowieckich:

a/ Izoby ambona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

b/ Okrągła Łąka- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi; wymienić uszkodzony szczebel w drabinie,

c/ Zrąb Saniukowicza- wymiana drabiny,

d/ Poletko Zielona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

e/ Doktorowe Pole/stara ambona- obciąć balkon, a drabinę dostawić bezpośrednio do drzwi,

f/ Ciasne/ambony- dokonać naprawy licznych uszkodzeń.

Jednocześnie proszę o właściwe przygotowanie / podcięcie gałęzi, wygrabienie / – we wszystkich rewirach – ścieżek dojścia do ambon.

Wszystkie wskazane czynności należy wykonać w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 roku.

W razie wątpliwości bądź dodatkowych pytań proszę o kontakt z kol. Piotrem Świrydowiczem.

5. W dniu 22 sierpnia br. w godz. 16.00 – 19.00  Zarząd Koła zaprasza do domku w Krasnym Lesie kolegów myśliwych zainteresowanych:

a/ uzyskaniem/przedłużeniem odstrzału indywidualnego,

b/ rozliczeniem prac gospodarczych oraz opłat związanych z zagospodarowaniem obwodu.

6. Zarząd Koła informuje, że w terminie 21-24 września br. - w obwodzie 181 gościć będzie myśliwych z zaprzyjaźnionego KŁ ” Boruta” w Łęczycy.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091