Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 6/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 18, 2018

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, osobie uprawnionej do wykonywania polowania, realizującej odstrzał sanitarny zwierząt, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

2. W związku z koniecznością comiesięcznego przesyłania do Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku informacji nt. ilości myśliwych oraz ilości wykorzystanych przez nich dni urlopu w ramach przyznanego uprawnienia, proszę o bieżące informowanie o powyższym prezesa koła – w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 5/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Czerwiec 25, 2018

1. W związku ze zbliżającym się okresem dojrzewania zbóż oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do minimalizacji szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną, Zarząd Koła zwraca się z prośbą o intensyfikację polowań na dziki w obwodzie 252 oraz 181w szczególności na obrzeżach: Ciasne, Sobolewo.

2. Zarząd Koła informuje, że w związku z nowym ogniskiem ASF w Szczytach-Nowodworach zmianie uległy granice stref, w tym między innymi w obw. 252, na terenie gm. Bielsk Podlaski – miejscowości: Nałogi, Stołowacz, Jacewicze i Husaki, z żółtej na czerwoną.

- Wobec powyższego, dziki pozyskane w obw. 252, ale wyłącznie ze „strefy czerwonej” / rewiry położone w granicach ww. miejscowości / należy dostarczać do Podlaskiego Przedsiębiorstwa Mięsnego / W. Konończuk /, ul. Dojnowska 61/1.

- Koszt związany z zabezpieczeniem w chłodni dostarczonego dzika, wg stawki obowiązującej wszystkie koła, wynosi 123 zł brutto. Zważywszy jednak na to, że koło zrefunduje myśliwemu 50 % wyżej wymienionej kwoty oraz mając na uwadze fakt, że uwzględnia ona badanie próbki pod kątem włośnicy/trychinozy oraz oskórowanie dzika, końcowa kwota jaką poniesie myśliwy będzie zbliżona do tej, którą ponosi w przypadku korzystania z          „ Chłodni w Podsupraślu”.

- Jednocześnie informuję, że w przypadku dzików pozyskanych w obw. 181, alternatywnie do „ Chłodni w Podsupraślu”, można je dostarczać również do PPM / W. Konończuk / na wyżej opisanych zasadach.

3. Zarząd Koła przypomina także o obowiązku przestrzegania przez myśliwych poniższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!!

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 4/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Czerwiec 6, 2018

Zarząd Koła informuje, że :

1. III czyn łowiecki odbędzie się 16 czerwca br. w obwodzie 181 / zbiórka w domku myśliwskim o godz. 9.00 /.

- Proszę o zabranie ze sobą– w miarę posiadanych możliwości – grabi, łopat, siekier, pił, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.

2. Biesiada myśliwska z okazji Jubileuszu 95-lecia PZŁ odbędzie się w dniu 27 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „ Stajnia Sowlany” / ul. Ułańska 8 , Sowlany /.

- Z uwagi na kwestie organizacyjno-techniczne, związane z przygotowaniem imprezy, termin zgłoszeń upływa z dniem 12 października br. / nr tel. 696 471 303 /.

- Już teraz serdecznie zapraszam kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi do wspólnego „ świętowania” tego imponującego Jubileuszu.

Tomasz Komarewski. Darz Bór

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091