Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 3/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 26, 2019

I. Na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt prowadzi badania pn. „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacji łosia w Polsce”.  W celu realizacji badań wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

- Inwentaryzacja łosi na terenie Nadleśnictwa Dojlidy odbędzie się w dniach 16-17 marca 2019r., podczas której potrzebnych będzie 25 obserwatorów.

- Myśliwi zainteresowani udziałem w ww. akcji proszeni są o telefoniczny kontakt bezpośrednio ze mną, w terminie do dnia 4 marca br. Za udział w inwentaryzacji przewidziane jest wynagrodzenie.

II. W związku z planowanym w terminie 28.02-1.03.2019 r. szkoleniem funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku informuję, że na terenie Nadleśnictw Dojlidy oraz Żednia zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu „zielonej taktyki”. Szkolenie polegać będzie na wykonaniu patrolu ubezpieczonego na trasie: wojskowy obiekt ćwiczebny – m. Izoby – m. Królowy Most – m. Załuki. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie około 20 funkcjonariuszy oddziału wykorzystujących pojazdy służbowe (oznakowane). Powyższe przedsięwzięcie w dniu 1.03.2019 r. na ww. trasie realizowane będzie w godzinach 16.00-24.00.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 1/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 4, 2019

Powołując się na pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie urządzeń łowieckich znajdujących się w obwodzie 181 i konieczności rozbiórki tych, które są w złym stanie technicznych i nie nadają się do dalszego użytkowania, Zarząd Koła:

- organizuje w dniu 9 lutego / sobota / czyn łowiecki,

- zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /,

- proszę o zabranie ze sobą narzędzi umożliwiających realizację zaplanowanych zadań, w szczególności: pił spalinowych, łopat, siekier, młotków, łapek do gwoździ, etc.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat ZO PZŁ w Białymstoku – polowania zbiorowe wielkoobszarowe na dziki. Pilne !!!

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 3, 2019

Koła łowieckie wszystkie, w szczególności koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej.

1. Minister Środowiska, w celu walki z ASF, wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody. Zgodnie z wolą Ministra Środowiska wyrażoną na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania z Łowczym Krajowym, Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Łowczymi Okręgowymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku zwraca się z prośbą o:

- zorganizowanie skoordynowanych polowań zbiorowych wielkoobszarowych w styczniu 2019 r. (możliwe terminy:12, 13, 19, 20, 26, 27 stycznia 2019 r. ). Jeżeli jest już zaplanowane polowanie zbiorowe w ww. dniach, proszę o rozważenie zorganizowania następnego polowania w kolejnym terminie.

- ścisłą współpracę zarządów sąsiadujących ze sobą kół łowieckich w celu sprawnej organizacji polowań.

2. Przypominam, że dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego poinformować właściwe gminy i nadleśnictwa w formie papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, godzinne rozpoczęcia i zakończenia oraz o miejscu polowania.

3. W przypadku, gdy termin zgłoszenia organizacji polowania zbiorowego będzie krótszy niż wymagane ustawowo 14 dni, proszę o nawiązanie kontaktu z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu ewentualnego zorganizowania w tym terminie sanitarnego odstrzału dzików.

4.Większość kół łowieckich ma już w ww. terminach zaplanowane polowania zbiorowe, należy zatem skoordynować działania w sąsiadujących obwodach łowieckich, zmobilizować jak największą liczbę myśliwych oraz zapewnić udział psów w celu zwiększenia efektywności polowania.

5. Proszę o przesłanie do ZO PZŁ w Białymstoku sprawozdań z ww. polowań w terminie do 31 stycznia 2019 r. według wzoru:

koło łowieckie:…..

nr obwodu łowieckiego:…..

data polowania:…..

liczba uczestników:…..

liczba pozyskanych dzików:…..

6. Proszę o wzięcie pod uwagę możliwości zaproszenia do udziału w polowaniu myśliwych niestowarzyszonych.

Jarosław Żukowski

Łowczy Okręgowy

Komunikat Zarządu Koła

W następstwie ww. komunikatu oraz wobec pilnej potrzeby organizacji w miesiącu styczniu 2019 roku skoordynowanych wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, Zarząd Koła informuje co następuje:

-wszystkie zaplanowane polowania zbiorowe w obw. 181 i 252 zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym grafikiem 2018/2019,

-wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministra Środowiska w zintensyfikowaniu działań na rzecz walki z ASF, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 181, w terminie 26.01.2019 roku, w godz. 8.00 – 15.00. Prowadzącym polowanie będzie kol. Mieczysław Kiersnowski, natomiast jego pomocnikiem kolega Mieczysław Łapuć. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na zasadach określonych w grafiku polowań 2018/2019. Miejsce zbiórki – Krasny Las / domek myśliwski /,

-Zarząd Koła wzywa myśliwych koła do potraktowania zaleceń Ministra Środowiska oraz Łowczego Okręgowego jako priorytetowych i tym samym aktywny udział w zaplanowanych polowaniach. Zwraca się także z prośbą do prowadzących polowanie i ich pomocników o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia udziału w polowaniach psów myśliwskich w celu zwiększenia jego efektywności.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091