Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 1/2020/21 ws. elektronicznego systemu dla kół

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Kwiecień 8, 2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz ZO PZŁ w Białymstoku zarząd koła podjął decyzję o przystąpieniu koła do elektronicznego systemu produkcyjnego, stworzonego do kompleksowej obsługi kół łowieckich, którego integralną część stanowi elektroniczna książka ewidencji polowań – PZŁ EKEP. Aplikacja jest przeznaczona dla polujących myśliwych, a jej głównym celem jest możliwość podglądu oraz ewidencji pobytu myśliwych w obwodzie łowieckim. Do poprawnego funkcjonowania musi mieć zapewniony dostęp do sieci internet – dane pobierane przez aplikację są danymi pobieranymi z systemu produkcyjnego PZŁ KŁ. Wszystkie informacje dotyczące polowań to dane rzeczywiste pochodzące z systemu produkcyjnego PZŁ KŁ. Myśliwy może z dowolnego miejsca zapisać się na polowanie – może zapisać na polowanie również kolegów z koła. Dane wprowadzane przez myśliwych o odstrzałach automatycznie aktualizują wykonanie rocznego planu łowieckiego. Z poziomu aplikacji myśliwy może również:

- obejrzeć własne upoważnienia do polowania,

- sprawdzić plan roczny oraz jego aktualne wykonanie.,

- obejrzeć mapę obwodu łowieckiego wraz z rewirami polowań i urządzeniami łowieckimi,

- przejrzeć własne polowania,

- oznaczyć położenie odstrzału, swoje czy pojazdu,

- wykonać zdjęcia np. odstrzału sanitarnego.

Wobec powyższego podjęto niezbędne czynności organizacyjno-techniczne, umożliwiające pracę w systemie, włącznie z uruchomieniem od dnia 20 kwietnia 2020 roku elektronicznej książki ewidencji polowań, która zastąpi dotychczas prowadzone książki w wersji papierowej. W tym celu system automatycznie wygenerował i przesłał meilowo lub SMS-em, wszystkim członkom koła, loginy oraz hasła umożliwiające pracę w aplikacji. Należy pamiętać, że system zaciągnął dane z bazy prowadzonej przez ZO PZŁ w Białymstoku i jeżeli znalazły się w niej nieaktualne informacje, zwłaszcza w zakresie numeru telefonu lub adresu bądź ich brak, to wygenerowany indywidualny login i hasło, z przyczyn oczywistych, nie dotarły do adresata. Zatem jeśli taka sytuacja miała miejsce w przypadku konkretnej osoby proszę o pilny kontakt ze mną.

Jednocześnie informuję, że w wyniku prowadzonych prac technicznych związanych z nanoszeniem na mapy obw. 181 i 252 konkretnych rewirów, w niektórych przypadkach dokonano zmiany przebiegu ich granic, a także w jednostkowych przypadkach zmiany ich dotychczas obowiązujących nazw. Ten stan rzeczy spowodowany był potrzebą optymalnego przygotowania obwodów do efektywnego prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym realizacji polowań indywidualnych. Wynikał także z faktu dostosowania się do istotnych zmian jakie zaszły na przestrzeni lat w strukturze drzewostanów, wynikających z ich intensywnej eksploatacji.

Aby sprawdzić granice rewirów oraz ich nazwy należy otworzyć w aplikacji zakładkę obwody łowieckie.

Reasumując, należy stwierdzić, że zarząd koła wykonał prace niezbędne do uruchomienia – od dnia 20 kwietnia 2020 roku – pracy w elektronicznym systemie dla kół. Od tego dnia każdy myśliwy, który będzie realizował polowanie indywidualne musi dokonać wpisu do elektronicznej książki polowań PZŁ EKEP, dostępnej z poziomu komputera stacjonarnego https://systemkl.pzlow.pl/ bądź aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Zanim to uczyni musi posiadać ważne upoważnienie do wykonywania odstrzału, wygenerowane wyłącznie z Systemie dla Kół PZŁ. W tym celu proszę o kontakt z łowczym koła.

Brak loginu i hasła oraz ważnego odstrzału z Systemu dla Kół PZŁ uniemożliwi myśliwemu wykonywanie polowania indywidualnego.

Zalecam szczegółowe zapoznanie się instrukcją obsługi elektronicznej książki ewidencji polowań na stronie internetowej ekep.eu

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośrednio ze mną bądź z łowczym koła.

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 17/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Marzec 21, 2020

I. W załączeniu przesyłam Komunikat ZO PZŁ z dnia 20 marca 2020 roku.

a/ Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od 23 marca 2020 r. przechodzi na system pracy w trybie zarządzania kryzysowego.

b/ Prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres:

- zo.bialystok@pzlow.pl

- tel. sekretariat: 669 304 204

c/ Siedziba biura ZO PZŁ będzie zamknięta dla interesantów do odwołania.

d /Pracownicy biura przechodzą na zdalny tryb pracy. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną

i telefoniczną.

- Łowczy Okręgowy: Dariusz Krasowski tel. 570 100 215

-Główna Księgowa: Zofia Furmankiewicz tel. 570 100 216

- Starszy Referent: Katarzyna Dojlida tel. 669 304 204

- Instruktor: Bartłomiej Jabłoński tel. 570 100 220

e/ Ocena prawidłowości odstrzału zaplanowana na 7 i 8 kwietnia zostaje odwołana.

f/ Terminy zostaną ustalone w okresie późniejszym w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

g/ Szkolenie kandydatów zaplanowane na 4 i 5 kwietnia zostaje odwołane.

h/ Z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Dariusz Krasowski

II. Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu:

- I czynu łowieckiego zaplanowanego na dzień 4 kwietnia 2020 roku

- Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 5 kwietnia 2020 roku.

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 16/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 28, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Potrzebie zwiększenia aktywności łowieckiej i odstrzału dzików, w tym sanitarnych / rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze woj. podlaskiego / w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz obowiązku bezwzględnego przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji.

- W przypadku potrzeby uzupełnienia indywidualnego wyposażenia w zakresie „ Zestawu do biasekuracji przeciw ASF” proszę o niezwłoczny kontakt z łowczym bądź innym członkiem zarządu koła.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

- Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad bioasekuracji nadal obowiązują, m.in. w zakresie patroszenia dzików w strefach niebieskiej oraz czerwonej, które powinno być wykonywane przy chłodni, w miejscu oznaczonym jako miejsce patroszenia.

2. Wejściu w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, z poleceniem szczegółowego zapoznania się z jego treścią oraz przyjęcia do stosowania obowiązków nałożonych na myśliwych.

3. Konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek między innymi do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2020/2021. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

4. Wyznaczeniu terminów czynów łowieckich w sezonie 2020/2021:

V czyn łowiecki z sezonu 2019/2020 odbędzie się 21 marca – obwód 181. Zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. W ramach „ Wiosennych porządków” zaplanowano sprzątanie domku myśliwskiego oraz posesji. Inne prace wg wskazania łowczego.

I czyn łowiecki odbędzie się 4 kwietnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

II czyn łowiecki odbędzie się 16 maja – obwód 252, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Samułkach Dużych 21 / ranczo kol. łowczego /, połączony z polowaniem indywidualnym na rogacza. Zaplanowano w szczególności budowę urządzeń łowieckich oraz naprawę i konserwację już istniejących oraz inne prace wskazane przez łowczego.

III czyn łowiecki odbędzie się 15 sierpnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

IV czyn łowiecki odbędzie się 12 września – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

V czyn łowiecki odbędzie się w okresie luty-marzec 2021 r. Dokładna data oraz zakres zadań zostanie wskazany w późniejszym terminie.

Proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – narzędzi, tj. pił spalinowych, łopat, grabi, siekier, młotków, łapek do gwoździ, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.

- W trakcie czynów łowieckich zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie polegające na poszukiwaniu martwych dzików w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

5. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2020 roku (niedziela) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej ZO PZŁ w Białymstoku, przy ul. Jurowieckiej 33. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

- W związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę kolegów o potwierdzenie obecności / telefonicznie lub meilowo / w terminie do dnia 27 marca.

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091