Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat Zarządu Koła 13/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 5, 2020

Zarząd Koła informuje, że :

w związku z zasileniem obwodu 252 znaczną ilością bażantów, istnieje możliwość realizacji polowania indywidualnego na koguty. Plan łowiecki dopuszcza pozyskanie kogutów w ilości do 35 szt.

Warunkiem niezbędnym do realizacji odstrzału jest uzyskanie – u łowczego koła –  stosownego wpisu w „ Upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego”.

Tomek K. Darz Bór.

 

Komunikat Zarządu Koła 12/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Grudzień 6, 2019

I. Powołując się na pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące perlustracji terenów pod kątem poszukiwań zwłok padłych dzików, informuję o wyznaczeniu terminu realizacji poszukiwań, tj.

- Obszar Poświętne, leśnictwo Strabla, obwód 252,

- Data 12.12.2019 r, godz. 8:00

- Zbiórka przy leśniczówce leśnictwa Strabla (adres gps: Pulsze 129A)

- Tel. do osoby odpowiedzialnej: +48698609825

Wobec powyższego zwracam się z prośbą do kolegów myśliwych o włączenie się w akcję poszukiwań padłych dzików. W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z łowczym koła.

II. W związku z wystąpieniem nowych przypadków ASF u dzików w woj. lubuskim i dolnośląskim, Zarząd Główny PZŁ informuje o konieczności zintensyfikowania odstrzału dzików i stosowaniu – w trakcie polowania oraz pobierania próbek krwi do badania laboratoryjnego w kierunku ASFzasad bioasekuracji !

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

- Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia odstrzelone dziki nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. Na obszarze ochronnym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku,

- Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „ Miejsce patroszenia”,

- Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji,

- W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

- Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

- Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

- Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

- Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

- Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

- Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

- Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

- Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

- Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

- Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

- Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

- Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

- Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

- W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

- Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

- Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

- Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml,

- Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia,

- Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji.

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!! 

Tomasz K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 10/2019

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Listopad 22, 2019

I. Informuję, że Wojewoda Podlaski rozporządzeniem nr 11/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku zmienił rozporządzenie nr 10/2019 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego, uchylając między innymi przepisy określające strefę zagrożenia i zabraniające wykonywania w jej zasięgu polowań zbiorowych.

Oznacza to zatem, że polowania zbiorowe nie mogą być przeprowadzane wyłącznie w strefie zapowietrzenia, tj. w granicach miejscowości Samułki Małe i Samułki Duże. Natomiast na pozostałej części obw. 252 mogą być realizowane zgodnie z przyjętym grafikiem.

Wobec powyższego informuję, że pierwsze polowanie zbiorowe w obw. 252 odbędzie się w dniu 1 grudnia 2019 roku.

II. Przypominam o obowiązku niezwłocznego uregulowania wszelkich opłat, nie później niż do dnia 20 grudnia br., tj.

-składki członkowskiej do PZŁ, która została opłacona za członków koła z zasobów finansowych koła – wynosi 363 zł, ulgowa 203 zł. Składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia – 123 zł.

-składki na rzecz koła – wynosi 100 zł, ulgowa 50 zł.

-opłaty na rzecz zagospodarowania obwodu - wynosi 400 zł, z tym że 320 zł wnoszone na nr rachunku bankowego koła do dnia 21 sierpnia roku kalendarzowego oraz 80 zł wnoszone na nr rachunku bankowego koła do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego – z możliwością ich odpracowania przy zastosowaniu następującego przelicznika: 80 zł = 1 dzień gospodarczy. Nie dotyczy seniorów koła – myśliwych, którzy ukończyli 70 rok życia.

-innych należności finansowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem.

Darz Bór. Tomek K.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091