Koło Łowieckie Boruta

Archiwum dla ‘Komunikaty’ Category

Komunikat ZO PZŁ w Białymstoku – polowania zbiorowe wielkoobszarowe na dziki. Pilne !!!

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Styczeń 3, 2019

Koła łowieckie wszystkie, w szczególności koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie Puszczy Knyszyńskiej oraz w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej.

1. Minister Środowiska, w celu walki z ASF, wskazuje na pilną potrzebę organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki jak i potrzebę synchronizacji działań kół łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody. Zgodnie z wolą Ministra Środowiska wyrażoną na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania z Łowczym Krajowym, Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Łowczymi Okręgowymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku zwraca się z prośbą o:

- zorganizowanie skoordynowanych polowań zbiorowych wielkoobszarowych w styczniu 2019 r. (możliwe terminy:12, 13, 19, 20, 26, 27 stycznia 2019 r. ). Jeżeli jest już zaplanowane polowanie zbiorowe w ww. dniach, proszę o rozważenie zorganizowania następnego polowania w kolejnym terminie.

- ścisłą współpracę zarządów sąsiadujących ze sobą kół łowieckich w celu sprawnej organizacji polowań.

2. Przypominam, że dzierżawca obwodu łowieckiego ma obowiązek co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego poinformować właściwe gminy i nadleśnictwa w formie papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, godzinne rozpoczęcia i zakończenia oraz o miejscu polowania.

3. W przypadku, gdy termin zgłoszenia organizacji polowania zbiorowego będzie krótszy niż wymagane ustawowo 14 dni, proszę o nawiązanie kontaktu z właściwym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu ewentualnego zorganizowania w tym terminie sanitarnego odstrzału dzików.

4.Większość kół łowieckich ma już w ww. terminach zaplanowane polowania zbiorowe, należy zatem skoordynować działania w sąsiadujących obwodach łowieckich, zmobilizować jak największą liczbę myśliwych oraz zapewnić udział psów w celu zwiększenia efektywności polowania.

5. Proszę o przesłanie do ZO PZŁ w Białymstoku sprawozdań z ww. polowań w terminie do 31 stycznia 2019 r. według wzoru:

koło łowieckie:…..

nr obwodu łowieckiego:…..

data polowania:…..

liczba uczestników:…..

liczba pozyskanych dzików:…..

6. Proszę o wzięcie pod uwagę możliwości zaproszenia do udziału w polowaniu myśliwych niestowarzyszonych.

Jarosław Żukowski

Łowczy Okręgowy

Komunikat Zarządu Koła

W następstwie ww. komunikatu oraz wobec pilnej potrzeby organizacji w miesiącu styczniu 2019 roku skoordynowanych wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, Zarząd Koła informuje co następuje:

-wszystkie zaplanowane polowania zbiorowe w obw. 181 i 252 zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym grafikiem 2018/2019,

-wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministra Środowiska w zintensyfikowaniu działań na rzecz walki z ASF, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego polowania zbiorowego w obwodzie 181, w terminie 26.01.2019 roku, w godz. 8.00 – 15.00. Prowadzącym polowanie będzie kol. Mieczysław Kiersnowski, natomiast jego pomocnikiem kolega Mieczysław Łapuć. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na zasadach określonych w grafiku polowań 2018/2019. Miejsce zbiórki – Krasny Las / domek myśliwski /,

-Zarząd Koła wzywa myśliwych koła do potraktowania zaleceń Ministra Środowiska oraz Łowczego Okręgowego jako priorytetowych i tym samym aktywny udział w zaplanowanych polowaniach. Zwraca się także z prośbą do prowadzących polowanie i ich pomocników o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia udziału w polowaniach psów myśliwskich w celu zwiększenia jego efektywności.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 10/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Październik 22, 2018

I. Scenariusz obchodów Jubileuszu 95-lecia PZŁ – 27 października 2018 roku:

-Msza Hubertowska w Kościele pw. Krzyża Świętego / ul. Białostocka 76, Grabówka / – godz. 17.00

-Biesiada myśliwska połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń łowieckich w gospodarstwie agroturystycznym „ Stajnia Sowlany” /ul. Ułańska 8 , Sowlany/ – godz. 18.00

-Odpłatność myśliwych za udział w imprezie wynosi 150 zł od pary z uwzględnieniem 50 % rekompensaty. Odpłatność za zaproszonych gości – 300 zł od pary.

-Wpłat należy dokonywać na konto koła. W razie wątpliwości proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Cezarym Sołowiejem / nr tel. 504 218 616 /.

II. Z satysfakcją zawiadamiam o przyznanych odznaczeniach łowieckich w 2018 roku:

- Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej: E. Malinowski, H. Kondraciuk, A. Ziniewicz, J. Zienkiewicz

- Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej: J. Jurkin, P. Świrydowicz, Z. Koryszewski

- Złoty Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa Białostockiego: T. Komarewski, W. Sadowski

- Srebrny Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa BiałostockiegoJ. Bazylczyk, P. Naumczuk, J. Szajowski

- Brązowy Medal Za Zasługi Dla Łowiectwa BiałostockiegoZ. Karwowski, W. Niewiński, M. Romanowski, A. Siemieniako, J. Siemieniuk, J. Świrydowicz

Serdecznie gratuluję odznaczonym. Życzę kolejnych sukcesów i wyróżnień.

III. Uprzejmie informuję, że w dniu 11 października 2018 roku do obw. 252 – rewir Samułki wsiedlono 30 zajęcy. W związku z powyższym apeluję do kolegów o zwiększoną aktywność myśliwską. Tylko stałe wywieranie presji na drapieżniki i skuteczna ich redukcja mogą przynieść powodzenie w odbudowie pogłowia.

IV. Garstka myśliwych wzięła udział w pierwszym polowaniu zbiorowym w sezonie 2018/2019. Nie oznacza to jednak, że łowy można zaliczyć do nieudanych. Wręcz przeciwnie. Miła atmosfera, sprawna realizacja pędzeń, doskonale pracujące psy oraz sprzyjająca aura, złożyły się wysoką ocenę „ zbiorówki”. Co prawda poranna mgła, przeciwnie do twierdzenia klasyka, „ że zwierz we mgle tumanieje”, nie sprawiła , że ten ślepo podchodził „ pod lufę”. Nie mniej jednak gdy nieco opadła „mioty ożyły” i od czasu do czasu słychać było strzały. Gdyby je wszystkie zsumować i założyć 100 % skuteczność, to pokot mógłby zamknąć usta niejednemu malkontentowi. Oczywiście najbardziej szkoda pudeł do lisów, które utrudniają spokojną egzystencję zwierzynie drobnej i wciąż jest ich zdecydowanie za dużo. Cóż, może przy następnej to myśliwi będą górą…

Finalnie na pokocie ułożono jednego niedoliska, a medal króla łowów zawisł na szyi Piotrka. Dziękując prowadzącemu i pozostałym kolegom za miłe i przede wszystkim bezpieczne polowanie, serdecznie zachęcam pozostałych kolegów do udziału kolejnych wspólnych łowach, a to już 3 listopada.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 9/2018

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Wrzesień 18, 2018

1. Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej koła, w zakładce „ gospodarka łowiecka” został zamieszczony Grafik polowań zbiorowych 2018/2019,

2. Przypominam, że od dnia 20 września 2018 roku wchodzą w życie wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego. Proszę zatem o kontakt z łowczym koła w celu odbioru znaczników.

Najważniejsze zasady do stosowania:

- dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczenia tuszy,

- znaki wykonane są w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie,

- znakowanie tuszy odbywa się w łowisku, niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej,

- po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy i numeru na znaku,

- numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany na wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny,

- zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed PLW z odstrzału dzików, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia.

Przedmiotowe Wytyczne… są dostępne w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w obwodzie 181 i 252.

3. W związku z organizacją Biesiady myśliwskiej z okazji Jubileuszu 95-lecia PZŁ, połączoną z wręczeniem odznaczeń łowieckich, która odbędzie się w dniu 27 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „ Stajnia Sowlany” / ul. Ułańska 8 , Sowlany / przypominam, że termin zgłoszeń upływa z dniem 12 października br. / nr tel. 696 471 303 – prezes koła /.

- Odpłatność za udział w imprezie wynosi 150 zł od pary z uwzględnieniem 50 % rekompensaty. Istnieje także możliwość zaproszenia gości przy zastosowaniu pełnej odpłatności, tj. 150 zł od osoby.

- W kwestii wpłat proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Cezarym Sołowiejem / nr tel. 504 218 616 /.

- Serdecznie zapraszam kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi do wspólnego „ świętowania” Jubileuszu.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091