Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat Zarządu Koła 2/2020/21

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Maj 4, 2020

I. W związku z dalszym obowiązkiem utrzymywania dystansu społecznego zarząd koła podjął decyzję o odwołaniu II czynu łowieckiego, zaplanowanego na dzień 16 maja br./ obw. 252 /.

Jednocześnie przypominam, że osoby, które nie uczestniczyły w V czynie z sezonu łowieckiego 2019/2020, obowiązane są do wniesienia, na rachunek koła, opłaty na rzecz zagospodarowania obwodów w kwocie 80 zł bądź zamiennie – wykonania określonych prac gospodarczych. Analogiczna sytuacja dotyczy odwołanych czynów łowieckich, tj. I i II czynu z dnia 4.04. oraz 16.05. W przypadku chęci odpracowania dniówek proszę o kontakt z łowczym koła, który wskaże określony zakres prac.

Nr konta koła: 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091

II. Uwagi w zakresie użytkowania elektronicznej książki ewidencji polowań

A/ W celu poprawnego aplikacyjnego zakończenia polowania należy pamiętać o konieczności podania ilości oddanych strzałów. Dotyczy to także polowania, podczas którego myśliwy nie oddał żadnego strzału. Wtedy w odpowiednim polu obowiązany jest wstawić cyfrę 0.

B/ Proszę, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru. Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

C/ W przypadku dokonania odstrzału dzika, podczas uzupełniania danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, proszę o wprowadzenie w rubryce „uwagi” następujących danych: nr znacznika, płeć, waga, nr obwodu. Część z tych danych co prawda myśliwy wprowadza podczas uzupełniania kolejnych rubryk, nie mniej jednak tylko łączne wprowadzenie ich w rubryce „ uwagi” – na tym etapie funkcjonalności systemu dla kół – pozwala na wygenerowanie kompletnego raportu/rozliczenia, umożliwiającego między innymi prawidłowe wystawienie faktury do PIW. W takiej sytuacji konieczność ręcznego wystawienia protokołu przez łowczego staje się zbędna.

D/ Natomiast w sytuacji pozyskania jeleniowatych, wymóg wprowadzenia dodatkowych danych w rubryce „uwagi” ma miejsce wyłącznie w przypadku przeznaczenia tuszy na użytek własny i tak podać należy wagę i nr obwodu.

III. W związku z możliwościami technicznymi jakie daje elektroniczny system dla kół oraz w celu usprawnienia komunikacji, zwracam się z prośbą do kolegów, którzy do tej pory nie przekazali zarządowi koła adresu e-mail, o podanie tej informacji sekretarzowi koła bądź bezpośrednio do mnie. W przypadku braku indywidualnego adresu meilowego, proszę o wskazanie zastępczego / np. e-mail kolegi z koła, osoby bliskiej, itp. /, pod który będzie kierowana stosowna korespondencja

IV. Wobec konieczności zapewnienia właściwej organizacji prac naprawczo-porządkowych oraz zwiększenia ich efektywności, Zarząd Koła dokonał aktualizacji związanej z przypisaniem myśliwych do wyznaczonych sektorów I, II, III i zobowiązał ich w szczególności do:

-konserwacji i utrzymania w należytej czystości urządzeń łowieckich, tj. ambon, zwyżek i paśników,

-uzupełniania lizawek oraz ich ewentualnej wymiany,

-zapewnienia „ cichego” podejścia do ambon i zwyżek – poprzez wygrabienie ścieżek i podcięcie gałęzi,

-regularnego wykaszania trawy wokół domku myśliwskiego oraz prowadzenia innych prac porządkowych zapewniających czystość w kwaterze oraz na terenie posesji.

Wobec powyższego proszę kolegów o sumienne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych zadań.

Podział obwodu 181 na sektory wraz zakresem zadań do bieżącej realizacji” dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „ Prace Gospodarcze”.

V. Sezon łowiecki na rogacze rozpoczynamy od dnia 1 czerwca br. Powyższe wynika z niepewnej sytuacji na rynku skupu dziczyzny, a prognozowane ceny za 1 kg tuszy, na chwilę obecną, są katastrofalnie niskie i tym samym nieakceptowalne.

Myśliwi, którzy planują pozyskanego kozła przeznaczyć na użytek własny, odstrzał indywidualny mogą realizować zgodnie z obowiązującym kalendarzem polowań, czyli od dnia 11 maja.

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 1/2020/21 ws. elektronicznego systemu dla kół

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Kwiecień 8, 2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ oraz ZO PZŁ w Białymstoku zarząd koła podjął decyzję o przystąpieniu koła do elektronicznego systemu produkcyjnego, stworzonego do kompleksowej obsługi kół łowieckich, którego integralną część stanowi elektroniczna książka ewidencji polowań – PZŁ EKEP. Aplikacja jest przeznaczona dla polujących myśliwych, a jej głównym celem jest możliwość podglądu oraz ewidencji pobytu myśliwych w obwodzie łowieckim. Do poprawnego funkcjonowania musi mieć zapewniony dostęp do sieci internet – dane pobierane przez aplikację są danymi pobieranymi z systemu produkcyjnego PZŁ KŁ. Wszystkie informacje dotyczące polowań to dane rzeczywiste pochodzące z systemu produkcyjnego PZŁ KŁ. Myśliwy może z dowolnego miejsca zapisać się na polowanie – może zapisać na polowanie również kolegów z koła. Dane wprowadzane przez myśliwych o odstrzałach automatycznie aktualizują wykonanie rocznego planu łowieckiego. Z poziomu aplikacji myśliwy może również:

- obejrzeć własne upoważnienia do polowania,

- sprawdzić plan roczny oraz jego aktualne wykonanie.,

- obejrzeć mapę obwodu łowieckiego wraz z rewirami polowań i urządzeniami łowieckimi,

- przejrzeć własne polowania,

- oznaczyć położenie odstrzału, swoje czy pojazdu,

- wykonać zdjęcia np. odstrzału sanitarnego.

Wobec powyższego podjęto niezbędne czynności organizacyjno-techniczne, umożliwiające pracę w systemie, włącznie z uruchomieniem od dnia 20 kwietnia 2020 roku elektronicznej książki ewidencji polowań, która zastąpi dotychczas prowadzone książki w wersji papierowej. W tym celu system automatycznie wygenerował i przesłał meilowo lub SMS-em, wszystkim członkom koła, loginy oraz hasła umożliwiające pracę w aplikacji. Należy pamiętać, że system zaciągnął dane z bazy prowadzonej przez ZO PZŁ w Białymstoku i jeżeli znalazły się w niej nieaktualne informacje, zwłaszcza w zakresie numeru telefonu lub adresu bądź ich brak, to wygenerowany indywidualny login i hasło, z przyczyn oczywistych, nie dotarły do adresata. Zatem jeśli taka sytuacja miała miejsce w przypadku konkretnej osoby proszę o pilny kontakt ze mną.

Jednocześnie informuję, że w wyniku prowadzonych prac technicznych związanych z nanoszeniem na mapy obw. 181 i 252 konkretnych rewirów, w niektórych przypadkach dokonano zmiany przebiegu ich granic, a także w jednostkowych przypadkach zmiany ich dotychczas obowiązujących nazw. Ten stan rzeczy spowodowany był potrzebą optymalnego przygotowania obwodów do efektywnego prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym realizacji polowań indywidualnych. Wynikał także z faktu dostosowania się do istotnych zmian jakie zaszły na przestrzeni lat w strukturze drzewostanów, wynikających z ich intensywnej eksploatacji.

Aby sprawdzić granice rewirów oraz ich nazwy należy otworzyć w aplikacji zakładkę obwody łowieckie.

Reasumując, należy stwierdzić, że zarząd koła wykonał prace niezbędne do uruchomienia – od dnia 20 kwietnia 2020 roku – pracy w elektronicznym systemie dla kół. Od tego dnia każdy myśliwy, który będzie realizował polowanie indywidualne musi dokonać wpisu do elektronicznej książki polowań PZŁ EKEP, dostępnej z poziomu komputera stacjonarnego https://systemkl.pzlow.pl/ bądź aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Zanim to uczyni musi posiadać ważne upoważnienie do wykonywania odstrzału, wygenerowane wyłącznie z Systemie dla Kół PZŁ. W tym celu proszę o kontakt z łowczym koła.

Brak loginu i hasła oraz ważnego odstrzału z Systemu dla Kół PZŁ uniemożliwi myśliwemu wykonywanie polowania indywidualnego.

Zalecam szczegółowe zapoznanie się instrukcją obsługi elektronicznej książki ewidencji polowań na stronie internetowej ekep.eu

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośrednio ze mną bądź z łowczym koła.

Tomek K. Darz Bór.

Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików w ramach zwalczania ASF poprzez polowania i odstrzał sanitarny dzików, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Opublikowane przez w Aktualności Kwiecień 6, 2020

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia działań związanych z ochroną zdrowia publicznego realizowanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.), w których zawiera się prowadzenie polowań oraz odstrzałów sanitarnych, Główny Lekarz Weterynarii przedstawia niniejsze wytyczne i zalecenia dla myśliwych.

Należy pamiętać, że:

- przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego dzików stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61 poz. 548, z późn. zm.),

- przy wykonywaniu polowania lub odstrzału sanitarnego stosuje się zasady bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. z 2020 r. poz. 160),

- w zakresie odstrzału sanitarnego dzików należy stosować się do „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 148).”

Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzenia polowania lub odstrzału sanitarnego należy przestrzegać przede wszystkim zasad i procedur określonych przez resort zdrowia, w zakresie ochrony zdrowia ludzi przed zakażeniem koronawirusem.

W związku z przepisami wprowadzającymi ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie przemieszczania się osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przemieszczanie się w celu wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych – jest dozwolone.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo, osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. Zasady te należy stosować również podczas wykonywania polowania oraz odstrzału sanitarnego.

Zalecenia epidemiologiczne wynikające z zagrożenia związanego z COVID-19. 

W polowaniach oraz odstrzale sanitarnym nie powinni brać udziału myśliwi, którzy: 

- informują o złym stanie zdrowia przed polowaniem lub odstrzałem sanitarnym,

- mają nawet łagodny kaszel albo podwyższoną temperaturę (37.3 C lub więcej), w tym wykazują jakiekolwiek objawy przeziębienia,

- są podejrzani o zakażenie COVID-19, są poddani izolacji lub kwarantannie  lub osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z myśliwym jest poddana tym ograniczeniom lub jest podejrzana o zakażenie COVID-19.

Zaleca się, aby myśliwi stosowali się do poniższych zasad.

- Należy stosować ogólne zasady higieny, w tym konieczność mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie przed wejściem w łowisko oraz po jego opuszczeniu.

- Każdy myśliwy powinien zaopatrzyć się w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz ewentualnie maseczkę na twarz.

- Należy często myć i dezynfekować ręce lub stosować rękawiczki jednorazowe przy prowadzaniu jakichkolwiek czynności, wymagających kontaktu z przedmiotami mogącymi stanowić potencjalne zagrożenie ze względu na zanieczyszczenie powierzchni czynnikiem zakaźnym wywołującym COVID-19, np. w osadach myśliwskich – brama czy furtka wejściowa, klamki, chłodnie na tusze, książki papierowe, długopis, itp. Rękawiczki jednorazowe bezpośrednio po wykonaniu danej czynności należy zdjąć  i wyrzucić do pojemnika na odpady, a ręce umyć  i zdezynfekować. W razie możliwości, jeżeli powierzchnia na to pozwala, należy przeprowadzić jej dezynfekcję.

- W miarę możliwości należy korzystać z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku.

- Nie należy używać w trakcie polowania lub odstrzału sanitarnego zbędnego sprzętu mogącego być nośnikiem wirusa, jak np. kamera, aparat fotograficzny, komputer/tablet, itp. Jeżeli został on jednak użyty, należy przeprowadzić dezynfekcję w sposób nie powodujący uszkodzenia sprzętu. np. telefon, tablet przetrzeć chusteczką/papierowym ręcznikiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym.

- Należy unikać  dotykania rękami oczu, nosa i ust.

- Zaleca się, aby w polowaniach lub odstrzale sanitarnym nie uczestniczyli myśliwi zaliczani do grupy podwyższonego ryzyka, w tym m.in.:

*myśliwi w wieku powyżej 65 roku życia,

*chorujący na schorzenia przewlekłe, w szczególności astmę, choroby układu krążenia, cukrzycę, ciężkie przewlekłe choroby płuc, choroby nowotworowe, zaawansowaną niewydolność nerek lub wątroby,

- osoby o obniżonej odporności organizmu.

Podpisał: Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091