Koło Łowieckie Boruta

Archiwum autora

Komunikat Zarządu Koła 16/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 28, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Potrzebie zwiększenia aktywności łowieckiej i odstrzału dzików, w tym sanitarnych / rozporządzenie nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze woj. podlaskiego / w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz obowiązku bezwzględnego przestrzegania przez myśliwych zasad bioasekuracji.

- W przypadku potrzeby uzupełnienia indywidualnego wyposażenia w zakresie „ Zestawu do biasekuracji przeciw ASF” proszę o niezwłoczny kontakt z łowczym bądź innym członkiem zarządu koła.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

- Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad bioasekuracji nadal obowiązują, m.in. w zakresie patroszenia dzików w strefach niebieskiej oraz czerwonej, które powinno być wykonywane przy chłodni, w miejscu oznaczonym jako miejsce patroszenia.

2. Wejściu w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, z poleceniem szczegółowego zapoznania się z jego treścią oraz przyjęcia do stosowania obowiązków nałożonych na myśliwych.

3. Konieczności rozliczenia się ze zobowiązań finansowych oraz innych, wynikających z podjętych uchwał, które stanowią warunek między innymi do ubiegania się o odstrzał indywidualny w sezonie łowieckim 2020/2021. W sprawie dodatkowych pytań lub ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt ze skarbnikiem oraz łowczym koła.

4. Wyznaczeniu terminów czynów łowieckich w sezonie 2020/2021:

V czyn łowiecki z sezonu 2019/2020 odbędzie się 21 marca – obwód 181. Zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. W ramach „ Wiosennych porządków” zaplanowano sprzątanie domku myśliwskiego oraz posesji. Inne prace wg wskazania łowczego.

I czyn łowiecki odbędzie się 4 kwietnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

II czyn łowiecki odbędzie się 16 maja – obwód 252, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Samułkach Dużych 21 / ranczo kol. łowczego /, połączony z polowaniem indywidualnym na rogacza. Zaplanowano w szczególności budowę urządzeń łowieckich oraz naprawę i konserwację już istniejących oraz inne prace wskazane przez łowczego.

III czyn łowiecki odbędzie się 15 sierpnia – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

IV czyn łowiecki odbędzie się 12 września – obwód 181, zbiórka myśliwych o godz. 9.00 w Krasnym Lesie / domek myśliwski /. Zaplanowano prace w szczególności związane z zagospodarowaniem poletek łowieckich. Inne prace wg wskazania łowczego.

V czyn łowiecki odbędzie się w okresie luty-marzec 2021 r. Dokładna data oraz zakres zadań zostanie wskazany w późniejszym terminie.

Proszę o zabranie ze sobą – w miarę posiadanych możliwości – narzędzi, tj. pił spalinowych, łopat, grabi, siekier, młotków, łapek do gwoździ, etc., niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań.

- W trakcie czynów łowieckich zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie polegające na poszukiwaniu martwych dzików w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

5. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2020 roku (niedziela) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej ZO PZŁ w Białymstoku, przy ul. Jurowieckiej 33. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

- W związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę kolegów o potwierdzenie obecności / telefonicznie lub meilowo / w terminie do dnia 27 marca.

Tomek K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 15/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 17, 2020

Informuję, że weszło w życie rozporządzenie nr 1/2020  Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze woj. podlaskiego.

W terminie do dnia 31 marca 2020 roku odstrzał dzików prowadzony będzie wyłącznie w ramach odstrzału sanitarnego.

W nowym sezonie łowieckim zostaną wydane kolejne zalecenia co do formy pozyskiwania dzików.

Treść rozporządzenia:

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b i 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze województwa podlaskiego:

1) przeprowadzenie na obszarze województwa podlaskiego odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 2 000 sztuk;

2) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc ich przetrzymywania, wskazanych przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii;

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do utylizacji;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przekazanie ich do utylizacji;

5) niezwłoczne zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć dzików.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Tomasz K. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 14/2020

Opublikowane przez w Aktualności,Komunikaty Luty 3, 2020

I. Uprzejmie informuję, że w życie weszła ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, tzw. specustawa dot. ASF, która w szczególności:

- Wprowadza regulację dotyczącą odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez, zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności.

- Wprowadza regulację umożliwiającą wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.

- Wprowadza regulację prawną dotyczącą przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie.

- Wprowadza przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

- Rozszerza zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę

- Umożliwia wykonywanie odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

- Wprowadza regulację stanowiącą, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym

- Wprowadza nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra. – Przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

II. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad bioasekuracji nadal obowiązują, m.in. w zakresie patroszenia dzików w strefach niebieskiej oraz czerwonej, które powinno być wykonywane przy chłodni, w miejscu oznaczonym jako miejsce patroszenia.

Tomasz K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091