Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 6/2018

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 18, 2018

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, osobie uprawnionej do wykonywania polowania, realizującej odstrzał sanitarny zwierząt, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

2. W związku z koniecznością comiesięcznego przesyłania do Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku informacji nt. ilości myśliwych oraz ilości wykorzystanych przez nich dni urlopu w ramach przyznanego uprawnienia, proszę o bieżące informowanie o powyższym prezesa koła – w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 5/2018

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Czerwiec 25, 2018

1. W związku ze zbliżającym się okresem dojrzewania zbóż oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do minimalizacji szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną, Zarząd Koła zwraca się z prośbą o intensyfikację polowań na dziki w obwodzie 252 oraz 181w szczególności na obrzeżach: Ciasne, Sobolewo.

2. Zarząd Koła informuje, że w związku z nowym ogniskiem ASF w Szczytach-Nowodworach zmianie uległy granice stref, w tym między innymi w obw. 252, na terenie gm. Bielsk Podlaski – miejscowości: Nałogi, Stołowacz, Jacewicze i Husaki, z żółtej na czerwoną.

- Wobec powyższego, dziki pozyskane w obw. 252, ale wyłącznie ze „strefy czerwonej” / rewiry położone w granicach ww. miejscowości / należy dostarczać do Podlaskiego Przedsiębiorstwa Mięsnego / W. Konończuk /, ul. Dojnowska 61/1.

- Koszt związany z zabezpieczeniem w chłodni dostarczonego dzika, wg stawki obowiązującej wszystkie koła, wynosi 123 zł brutto. Zważywszy jednak na to, że koło zrefunduje myśliwemu 50 % wyżej wymienionej kwoty oraz mając na uwadze fakt, że uwzględnia ona badanie próbki pod kątem włośnicy/trychinozy oraz oskórowanie dzika, końcowa kwota jaką poniesie myśliwy będzie zbliżona do tej, którą ponosi w przypadku korzystania z          „ Chłodni w Podsupraślu”.

- Jednocześnie informuję, że w przypadku dzików pozyskanych w obw. 181, alternatywnie do „ Chłodni w Podsupraślu”, można je dostarczać również do PPM / W. Konończuk / na wyżej opisanych zasadach.

3. Zarząd Koła przypomina także o obowiązku przestrzegania przez myśliwych poniższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału.

Zalecane jest unikanie patroszenia dzików w łowisku, tylko w miarę możliwości, niezwłoczne ich przewiezienie do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, w celu wykonania tej czynności w wyznaczonym miejscu na terenie punku przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

Dziki odstrzelone i przeznaczone do utylizacji, nie powinny być patroszone w łowisku. W ten sposób należy traktować każdego odstrzelonego dzika, u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF;

W przypadku niemożności uniknięcia patroszenia dzików w łowisku (konieczność szybkiego wystudzenia tuszy, dalsze kontynuowanie polowania, itp.) czynność tę należy wykonywać mając na uwadze zapobieżenie przedostawania się krwi z pozyskanego dzika do środowiska;

Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia, w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;

Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy zaleca się  gromadzić oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

Dziki przeznaczone do utylizacji, nie powinny być przetrzymywane razem z tuszami po wypatroszeniu;

W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

 

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików oraz patrochów lub całych dzików przed patroszeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików.

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

 

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku, a następnie umieścić je w worku foliowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

 

Powyższe zasady bioasekuracji należy przyjąć do stosowania !!!

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

IV Zawody Strzeleckie KŁ ” Głuszec” i zaprzyjaźnionych kół

Opublikowany przez w Aktualności Czerwiec 18, 2018

IV Zwody Strzeleckie KŁ „ Głuszec” i zaprzyjaźnionych kół, które odbyły się 17 czerwca br. na strzelnicy myśliwskiej w Karakulach, należy uznać na niewątpliwy sukces organizacyjny i sportowy. Świadczy o tym choćby niespotykana jak dotąd na podlaskiej strzelnicy frekwencja, którą stanowili zawodnicy wspierani nie tylko przez najbliższych członków rodziny, lecz także przez wielu sympatyków strzelectwa. Widoczne i jakże ważne przy tego typu imprezach wsparcie sponsorskie oraz stworzenie atmosfery „ strzeleckiego Święta”, to właściwie obrane kierunki, którym należy kibicować !!!.

Warto w tym miejscu dodać, że cztery lata temu, kiedy po raz pierwszy zorganizowano opisywane zawody, na starcie zameldowało się zaledwie kilkanaście osób. Determinacja i zaangażowanie organizatorów oraz włączenie się w to przedsięwzięcie myśliwych z zaprzyjaźnionych kół, tj.: „Kaczor” Białystok, „Łoś” Mońki, „Dzik” Tykocin, „Podmuch” Białystok, sprawiły, że dzisiaj możemy mówić o „ turnieju”, który z kameralnych zawodów przeradza się poważne „ strzelanie”.

Nie sposób pominąć jeszcze jednej – i kto wie czy z punktu widzenia dalszego rozwoju wieloboju myśliwskiego – najważniejszej kwestii, a mianowicie udziału w zawodach aż 73 zawodników reprezentujących klasę powszechną, będącą naturalną kuźnią przyszłych mistrzów. Ręce same składają się do braw.

Podsumowując powyższy wątek, głęboko wierzę, że coraz liczniejszy udział zawodników spoza okręgu białostockiego to tylko kwestia czasu…, a zawody strzeleckie, które firmuje KŁ „ Głuszec”, znajdą godne miejsce w kalendarzu imprez strzeleckich PZŁ.

Zanim przejdę do osiągniętych wyników, z dumą informuję, że KŁ „ Boruta” w Białymstoku pokazało  sportową moc i zrewanżowało się „ Głuszcowi” za porażkę w tegorocznych Zawodach Okręgowych. Ale czy za rok ponownie stanie na najwyższym podium póki co pozostanie wielką niewidomą, choć podkreślam, że osiągane lokaty są tylko wisienką na przysłowiowym torcie. Natomiast żeby ten tort z każdym rokiem był bardziej okazały czas i pora na złożenie poważnej deklaracji i wstąpienie przy kolejnej edycji turnieju do zacnego grona „zaprzyjaźnionych kół”.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję organizatorom spektakularnego wydarzenia sportowego i kulturalnego, a smak pieczonego dzika i towarzyszącej zawodom niepowtarzalnej atmosfery, na długo pozostaną w pamięci.

Darz Bór. Tomasz Komarewski 

WYNIKI DRUŻYNOWE 

Drużyna/Lokata

Wyniki/Razem

1

„Boruta” Białystok

1355/1500 pkt.

2

„Głuszec” Białystok

1343/1500 pkt.

3

„Kaczor” Białystok

1232/1500 pkt.

4

„ Ryś” Białystok

1168/1500 pkt.

 WYNIKI INDYWIDUALNE

w klasie mistrzowskiej i powszechnej 

Lokata

Nr startowy

Nazwisko i imię

Klasa zawodnicza

Konkurencje śrutowe

Razem

Konkurencje kulowe

Razem

Razem

1

1

Komarewski Tomasz

M

290

189

479

2

2

Pilcicki Bogusław

M

270

183

453

3

8

Kulikowski Marek

M

265

187

452

4

7

Krajewski Marek

M

265

186

451

5

9

Sawicki Dariusz

M

275

173

448

6

37

Molski Krzysztof

M

255

188

443

7

46

Warsiewicz Robert

M

255

182

437

8

6

Sołowiej Cezary

M

270

153

423

Lokata

Nr startowy

Nazwisko i imię

Klasa zawodnicza

Konkurencje śrutowe

Razem

Konkurencje kulowe

Razem

Razem

1

20

Drobniuch Andrzej

P

255

180

435

2

25

Bujnowski Marcin

P

260

160

420

3

13

Ziniewicz Robert

P

230

189

419

4

14

Żmiejko Paweł

P

230

171

401

8

23

Naumczuk Piotr

P

200

153

353

WYNIKI INDYWIDUALNE

w kat. „ Dian” 

Lokata

Nr startowy

Nazwisko i imię

Klasa zawodnicza

Konkurencje śrutowe

Razem

Konkurencje kulowe

Razem

Razem

1

5

Piątkowska Ewa

P

190

141

331

2

28

Sokólska Urszula

P

210

120

330

3

11

Kifiak Edyta

P

180

145

325

4

24

Tercjak Karolina

P

160

161

321

5

45

Warsiewicz Anna

P

125

141

266

6

3

Skiepko Anna

P

150

99

249

7

12

Motylińska Izabela

P

80

125

205

Dodatkowo prowadzono klasyfikację w kategorii najlepszy śrut i kula:

W kat. najlepszy śrut:             Komarewski Tomasz   290 / 300 pkt.

W kat. najlepsza kula:           Topczewski Zdzisław   190 / 200 pkt.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091