Koło Łowieckie Boruta

Komunikat Zarządu Koła 5/2020/21

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Październik 9, 2020

I. W związku ze zbliżającym się terminem „Polowania Hubertowskiego” / 7.11.2020 roku, Krasny Las / proszę o potwierdzenie udziału w biesiadzie myśliwskiej w terminie do 25 października br. / meilowo lub telefonicznie – łowczy koła /.

Jednocześnie przypominam, że osoba, która potwierdzi udział w spotkaniu a ostatecznie nie weźmie w nim udziału, zostanie obciążona opłatą konsumpcyjną.

II. Informuję, że na konkretne polowanie zbiorowe można się zapisać wykorzystując elektroniczną książkę ewidencji polowań. Po zalogowaniu się do aplikacji, należy w menu otworzyć zakładkę „ Polowania zbiorowe”, następnie wybrać termin polowania i po wyświetleniu szczegółów zapisać się na zbiorówkę.

Mając na uwadze dotychczasowe zasady w przedmiocie kwestii organizacyjno-technicznych dotyczących polowań zbiorowych, tj. (…) że myśliwy zainteresowany udziałem w polowaniu zbiorowym, zobowiązany jest do zgłoszenia uczestnictwa prowadzącemu bądź łowczemu na co najmniej 3 dni przed zaplanowanym terminem zbiorówki, to dokonanie zapisu przy wykorzystaniu EKEP, także należy uczynić z zachowaniem wyżej wymienionego terminu.

III. Ponownie zwracam się do kolegów z apelem, aby po zakończonym polowaniu niezwłocznie dokonywać wypisu z łowiska. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z polowaniem, w trakcie którego nie pozyskaliśmy zwierzyny, czynność tę należy wykonać bezpośrednio po opuszczeniu rewiru. Natomiast kiedy Św. Hubert nam podarzył, takiego wypisu należy dokonać po skompletowaniu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego aplikacyjnego zakończenia polowania, w tym wagi tuszy, czyli z chwilą zakończenia czynności w punkcie skupu dziczyzny.

Wprowadzenie do powszechnego stosowania zasady niezwłocznego dokonywania wypisu po zakończonych łowach, umożliwi innym myśliwym wykonywanie polowania w odblokowanym rewirze.

W innym przypadku, każdą nieuzasadnioną zwłokę należy uznać za wysoce nieetyczną !!!

Tomek K. Darz Bór.

Rozporządzenie nr 4/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 25, 2020

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8, 8b i 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakazuje się dzierżawcom oraz zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na obszarze województwa podlaskiego:

1) przeprowadzenie na obszarze województwa podlaskiego odstrzału sanitarnego dzików w łącznej liczbie 2 000 sztuk;

2) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc ich przetrzymywania, wskazanych przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii;

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano ujemny wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego lub przeznaczenie ich do utylizacji;

4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików, u których uzyskano dodatni wynik badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń, poprzez przekazanie ich do utylizacji;

5) niezwłoczne zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć dzików.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Łomży, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Komunikat Zarządu Koła 4/2020/21

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Sierpień 12, 2020

Zarząd Koła informuje o :

1. Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła, które odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobota) o godz. 9.30 na strzelnicy myśliwskiej „ Zielona” / m. Karakule. Porządek obrad zostanie przesłany drogą pocztową/drogą elektroniczną.

- w związku z planowaną biesiadą myśliwską i koniecznością zamówienia cateringu, proszę o potwierdzenie obecności w terminie do dnia 28 sierpnia br. / telefonicznie lub meilowo /.

2. Konieczności uregulowania zobowiązań finansowych na rzecz koła w terminie do dnia 31 sierpnia br. W tej sprawie proszę się kontaktować ze skarbnikiem kol. Czarkiem Sołowiejem.

3. Organizacji przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku wspólnie z RDLP w Białymstoku Pielgrzymki Leśników i Myśliwych.

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 września 2020 r. w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej – Wasilków Św. Woda. Szczegóły na stronie internetowej ZO PZŁ w Białymstoku i w komunikacie ZK nr 4/2020/21 – przesłanym drogą meilową.

Tomek K. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091