Koło Łowieckie Boruta

Zmiany dotyczące szacowania szkód łowieckich

Opublikowany przez w Aktualności Sierpień 16, 2018

Uprzejmie informuję, że od dnia 23 sierpnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany:

1. Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani składają do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,

2. Wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,

3. Wszystkie sprawy wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,

4. Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,

5. Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,

6. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,

7. Koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,

8. Do czasu wydania nowego rozporządzenia, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Komunikat Zarządu Koła 7/2018 ws. nowych wytycznych dotyczących bioasekuracji.

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 20, 2018

Załączniki:

Komunikat Zarządu Koła 6/2018

Opublikowany przez w Aktualności,Komunikaty Lipiec 18, 2018

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, osobie uprawnionej do wykonywania polowania, realizującej odstrzał sanitarny zwierząt, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności z pracodawcą lub przełożonym. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy.

2. W związku z koniecznością comiesięcznego przesyłania do Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku informacji nt. ilości myśliwych oraz ilości wykorzystanych przez nich dni urlopu w ramach przyznanego uprawnienia, proszę o bieżące informowanie o powyższym prezesa koła – w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Tomasz Komarewski. Darz Bór.

Nasz adres

    Koło Łowieckie “Boruta” w Białymstoku

    15-196 Białystok, ul. Tadeusza Kantora 6

    e-mail: kontakt@koloboruta.pl

    NIP 966 05 84 035

    Nr konta 84 1050 1953 1000 0090 3041 3091